DK

DK
Учителско портфолио

Translate

сряда, 6 юли 2016 г.

Отчет за работата на главния учител в ЗПГ, гр.Сандански за учебната 2015/2016 година

Планираните от мен дейности за учебната 2015/2016 бяха свързани и насочени към две направления - Квалификационно – методическа дейност и Образователно – възпитателна дейност.
По направление Квалификационно – методическа дейност бе извършено следното:
Подготовка и най-вече актуализация на тестове за диагностика на входното и изходно нива по ИТ . Обобщих постигнатите резултати за 8, 9 и 10 класове и представих на ПС училищен анализ за входните нива по общообразователните предмети.
През годината бе периодично бе правена актуализиране на сайта на главния учител – електронно портфолио за квалификацията и методическата работа в гимназията. Продължих поддръжката и на други електронни ресурси като личен блог, в който публикувам материали (10 за тази учебна година) за работата ми като главен учител и някои моменти от живота в ЗПГ, за които имам лично отношение. Актуализирах електронното си портфолио и публикувах дневник за едноседмичното ми обучение в ЦЕРН.
Организирах два вътрешно-квалификационни семинари с учители от гимназията като на първия присъстваха 33 учители от колектива. Бяха разгледани темите „Церн – място за ускорена наука и иновации“ и „Как да бъда ефективен учител“. На втория семинар, на който присъстваха само 20 учители представих своята добра практика – модел на обърнатата класна стая по информатика. Една от целите на този модел на преподаване е да направи програмирането лесно и забавно. По време на семинара бяха представени и добри практики по БЕЛ – методика за провеждане на състезание „Ние сме грамотни“, добри практики за използване на лабораторията за изследване на вредните вещества в храните и здравословното хранене, добра практика за изучаване на лексиката по френски език, добра практика, свързана с традиционните дейности за Денят на Земята. Колегите от МО Обществени науки представиха своя опит за работа в мултикултурна среда. Организирах работна среща със 33 старши учители, чиято цел бе да подпомогна изготвянето на индивидуалните им планове за работа.
Освен в Церн, участвах и в следните квалификационни форми за повишаване на квалификацията ми:
GeoGebra за преподаватели – онлайн курс, организиран от Института по математика и информатика към БАН. Завърших успешно, представяйки 2 курсови работи. Следствие на това получих покана за публикация в сп. Математика и информатика, което смятам да реализирам през следващата учебна година.
Състезателно програмиране за преподаватели – отново онлайн курс, организиран от Института по математика и информатика към БАН.
Go-Lab – квалификационен курс за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки – тридневен присъствен курс към ИМИ, БАН, София. Самото обучение бе насочено към иновативни подходи на преподаване и учене и цели да ни помогне и вдъхнови да създаваме на учебно съдържание, като използваме изследователски подход на учене с прилагане на виртуални лаборатории и инструменти.
Като положителен резултат от този квалификационен курс бе контактът ми с координатора на проект MARCH /. MAke science Real in sCHools / абвиатурата на който е образувана от „Направи науката реална в училище“ на английски език. Така опитът на Соня Терзийска по отношение на провеждане на дейности по повод деня на Земята бе представен като пилотна дейност и съществува възможност тази дейност да бъде представена през ноември в Лондон.
Разпространявайки идеята за работа с виртуални лаборатории и използване на изследователски подход на учене проведох индивидуални срещи с В.Мутафчиева, М. Удева, Йорданка Пехливанова и Дияна Дикова, като ги запознах с платформата Go-Lab, където има готови сценарии за провеждане на изследвания. Те могат директно да се използват или да се адаптират за изследване на друга хипотеза.
С цел да бъдат подпомогнати колегите по математика да използват GeoGebra в часовете по математика, проведох обучение с някои ученици от 9 и 10 класове за работа с програмата.
Разработения от мен проект за участие в квалификационни курсове по програма Еразъм+, КА1, мобилност на учители получи 88т. и се нареди като първи в листата на резервите. Силно се надявам да получим финансиране за това през м. ноември
В следствие от извършено проучване какъв е интересът на учителите към тема за изнесена вътрешно-квалификационна дейност бях планирала да организирам такива по темите „Развиване на екипните взаимоотношения” и „Подходи за преодоляване на агресията в училище”. Това не се осъществи. Обсъждайки подходящ период за провеждане на такива обучения с ръководството, стихнахме до извода, че е по-добре да направим такова обучение и то да бъде свързано с въвеждането на новия закон за народната просвета.
Бях планирала да участвам с добра практика в Първата национална конференция на Федерация „Училищно образование” в направление «Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност». Това не се случи поради независещи от мен обстоятелства.
по направление Образователно – възпитателна дейност бе извършено следното:
Организирах провеждането на общински кръга на олимпиади /8 бр./ като за периода от 04.01.2016 до 23.01.2016 работих без почивен ден.
Подпомогнах учителя по химия с намиране на методически материали за преподаване и изработване на забавни флаери за елементите от периодичната таблица.
Организирах провеждане на външно оценяване в 8 клас по английски език.
Запознах учителите от гимназията с платформата eTwining с цел да подпомогна работата им за сътрудничество и да реализация на eTwining проекти.
Изнесох открит урок по ИТ на тема „Интерактивни изображения“ в 9 клас
Като член на екипа за управление на проект по НП“На училище без отсъствия“, мярка Без отсъствие работата ми бе свързана с изготвяне на документацията / писма, справки, контролни карти, информационни табели, анкети ,анализи и отчет/. Проведох мотивационен лагер с ученици от 9,10 и 11 класове в Банско.
Оказах съдействие за ученици за участието им в конкурси за рисунки на тема „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството“ и национален конкурс „ПриказкиТЕ“.
Реализирах подаване на 3 проекта по програма Еразъм +, КА2, Стратегически партньорства между училища, свързани с икономическата грамотност, храните и гражданското образование в които гимназията ни е партньор.
Заедно с г-н Ангов участвах в обявения от Теленор конкурс „Дигитална класна стая“ като представихме нашия проект. Проектът бе номиниран в топ 10 от страна на Теленор, но за съжаление не получи финансиране.
С колегите от Центъра за обучение на водачи на МПС разработих проект за изграждане на дигитален център за това обучение. Очакваме одобрение през следващата учебна година.
Подготвих кандидатурата на гимназията за участие в конкурс „Европейски езиков знак“ като представих работата ни по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“. До момента нямам информация за резултат от това наше участие.
Като член на комисията по кариерното информиране, ориентиране и консултиране може да се каже, че не съм извишила конкретни неща.
Участвала съм в мероприятия, свързани с издигане имиджа на гимназията като панаир на професиите и някои дейности, свързани с рекламната кампания .
Регистърът с методически материали не е актуализиран тъй като такива през учебната година не са подавани.
Насърчих колегите по БЕЛ да представят свои добри приобщаващи практики с които участваха в кампанията "Дни на приобщаването" 2016.
Не съм оказвала съдействие на МО класни ръководители за по-добро сътрудничество между учители-родители-ученици .
Не съм работила, за да бъде документиран и отчетен на придобития педагогически опит по гражданско образование . Не съм извършила конкретни дейности, за популяризиране на добрите практики на ученици в това направление.
Публикуване на коментар