DK

DK
Учителско портфолио

Translate

сряда, 6 юли 2016 г.

Отчет за работата на главния учител в ЗПГ, гр.Сандански за учебната 2015/2016 година

Планираните от мен дейности за учебната 2015/2016 бяха свързани и насочени към две направления - Квалификационно – методическа дейност и Образователно – възпитателна дейност.
По направление Квалификационно – методическа дейност бе извършено следното:
Подготовка и най-вече актуализация на тестове за диагностика на входното и изходно нива по ИТ . Обобщих постигнатите резултати за 8, 9 и 10 класове и представих на ПС училищен анализ за входните нива по общообразователните предмети.
През годината бе периодично бе правена актуализиране на сайта на главния учител – електронно портфолио за квалификацията и методическата работа в гимназията. Продължих поддръжката и на други електронни ресурси като личен блог, в който публикувам материали (10 за тази учебна година) за работата ми като главен учител и някои моменти от живота в ЗПГ, за които имам лично отношение. Актуализирах електронното си портфолио и публикувах дневник за едноседмичното ми обучение в ЦЕРН.
Организирах два вътрешно-квалификационни семинари с учители от гимназията като на първия присъстваха 33 учители от колектива. Бяха разгледани темите „Церн – място за ускорена наука и иновации“ и „Как да бъда ефективен учител“. На втория семинар, на който присъстваха само 20 учители представих своята добра практика – модел на обърнатата класна стая по информатика. Една от целите на този модел на преподаване е да направи програмирането лесно и забавно. По време на семинара бяха представени и добри практики по БЕЛ – методика за провеждане на състезание „Ние сме грамотни“, добри практики за използване на лабораторията за изследване на вредните вещества в храните и здравословното хранене, добра практика за изучаване на лексиката по френски език, добра практика, свързана с традиционните дейности за Денят на Земята. Колегите от МО Обществени науки представиха своя опит за работа в мултикултурна среда. Организирах работна среща със 33 старши учители, чиято цел бе да подпомогна изготвянето на индивидуалните им планове за работа.
Освен в Церн, участвах и в следните квалификационни форми за повишаване на квалификацията ми:
GeoGebra за преподаватели – онлайн курс, организиран от Института по математика и информатика към БАН. Завърших успешно, представяйки 2 курсови работи. Следствие на това получих покана за публикация в сп. Математика и информатика, което смятам да реализирам през следващата учебна година.
Състезателно програмиране за преподаватели – отново онлайн курс, организиран от Института по математика и информатика към БАН.
Go-Lab – квалификационен курс за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки – тридневен присъствен курс към ИМИ, БАН, София. Самото обучение бе насочено към иновативни подходи на преподаване и учене и цели да ни помогне и вдъхнови да създаваме на учебно съдържание, като използваме изследователски подход на учене с прилагане на виртуални лаборатории и инструменти.
Като положителен резултат от този квалификационен курс бе контактът ми с координатора на проект MARCH /. MAke science Real in sCHools / абвиатурата на който е образувана от „Направи науката реална в училище“ на английски език. Така опитът на Соня Терзийска по отношение на провеждане на дейности по повод деня на Земята бе представен като пилотна дейност и съществува възможност тази дейност да бъде представена през ноември в Лондон.
Разпространявайки идеята за работа с виртуални лаборатории и използване на изследователски подход на учене проведох индивидуални срещи с В.Мутафчиева, М. Удева, Йорданка Пехливанова и Дияна Дикова, като ги запознах с платформата Go-Lab, където има готови сценарии за провеждане на изследвания. Те могат директно да се използват или да се адаптират за изследване на друга хипотеза.
С цел да бъдат подпомогнати колегите по математика да използват GeoGebra в часовете по математика, проведох обучение с някои ученици от 9 и 10 класове за работа с програмата.
Разработения от мен проект за участие в квалификационни курсове по програма Еразъм+, КА1, мобилност на учители получи 88т. и се нареди като първи в листата на резервите. Силно се надявам да получим финансиране за това през м. ноември
В следствие от извършено проучване какъв е интересът на учителите към тема за изнесена вътрешно-квалификационна дейност бях планирала да организирам такива по темите „Развиване на екипните взаимоотношения” и „Подходи за преодоляване на агресията в училище”. Това не се осъществи. Обсъждайки подходящ период за провеждане на такива обучения с ръководството, стихнахме до извода, че е по-добре да направим такова обучение и то да бъде свързано с въвеждането на новия закон за народната просвета.
Бях планирала да участвам с добра практика в Първата национална конференция на Федерация „Училищно образование” в направление «Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност». Това не се случи поради независещи от мен обстоятелства.
по направление Образователно – възпитателна дейност бе извършено следното:
Организирах провеждането на общински кръга на олимпиади /8 бр./ като за периода от 04.01.2016 до 23.01.2016 работих без почивен ден.
Подпомогнах учителя по химия с намиране на методически материали за преподаване и изработване на забавни флаери за елементите от периодичната таблица.
Организирах провеждане на външно оценяване в 8 клас по английски език.
Запознах учителите от гимназията с платформата eTwining с цел да подпомогна работата им за сътрудничество и да реализация на eTwining проекти.
Изнесох открит урок по ИТ на тема „Интерактивни изображения“ в 9 клас
Като член на екипа за управление на проект по НП“На училище без отсъствия“, мярка Без отсъствие работата ми бе свързана с изготвяне на документацията / писма, справки, контролни карти, информационни табели, анкети ,анализи и отчет/. Проведох мотивационен лагер с ученици от 9,10 и 11 класове в Банско.
Оказах съдействие за ученици за участието им в конкурси за рисунки на тема „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството“ и национален конкурс „ПриказкиТЕ“.
Реализирах подаване на 3 проекта по програма Еразъм +, КА2, Стратегически партньорства между училища, свързани с икономическата грамотност, храните и гражданското образование в които гимназията ни е партньор.
Заедно с г-н Ангов участвах в обявения от Теленор конкурс „Дигитална класна стая“ като представихме нашия проект. Проектът бе номиниран в топ 10 от страна на Теленор, но за съжаление не получи финансиране.
С колегите от Центъра за обучение на водачи на МПС разработих проект за изграждане на дигитален център за това обучение. Очакваме одобрение през следващата учебна година.
Подготвих кандидатурата на гимназията за участие в конкурс „Европейски езиков знак“ като представих работата ни по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“. До момента нямам информация за резултат от това наше участие.
Като член на комисията по кариерното информиране, ориентиране и консултиране може да се каже, че не съм извишила конкретни неща.
Участвала съм в мероприятия, свързани с издигане имиджа на гимназията като панаир на професиите и някои дейности, свързани с рекламната кампания .
Регистърът с методически материали не е актуализиран тъй като такива през учебната година не са подавани.
Насърчих колегите по БЕЛ да представят свои добри приобщаващи практики с които участваха в кампанията "Дни на приобщаването" 2016.
Не съм оказвала съдействие на МО класни ръководители за по-добро сътрудничество между учители-родители-ученици .
Не съм работила, за да бъде документиран и отчетен на придобития педагогически опит по гражданско образование . Не съм извършила конкретни дейности, за популяризиране на добрите практики на ученици в това направление.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия учебна 2015-2016година

През изминалата учебна година в гимназията работиха 10 методически обединения - 6 по общообразователни , 3 по професионални учебни дисциплини и 1 на класните ръководители съгласно приетия на ПС с протокол №17/14.09.2015г и утвърден от директора План за методическата и квалификационна дейност.
В резултат на това бяха изнесени уроци от следните МО:; Математика и информатика – Дина Кирилова урок по ИТ на тема „Създаване на интерактивни изображения“, MO Чужди езици- Таня Христова на тема „Затвърждаване на нова лексика и развитие на комуникативната компетентност“ като методиката представена във урока бе представена като добра практика на проведен вътрешно-квалификационен семинар през м.април. От МО Хранителни технологии и туризъм бе изнесен урок от Йорданка Пехливанова на тема „Общи изисквания за хигиената на храните“ и от Иван Стоилов по Маркетинг в туризма на тема „Туристически продукт- упражнение“. На урока, представяйки своите туристически продукти, учениците явно заявиха предпочитанията си към по-младите колеги МО и тъй като няма как да върнем годините назад, можем да се постараем да поддържаме младежки дух и да разбираме по-добре проблемите на подрастващите. МО Природни науки бе представено с урок на Емил Терзийски на тема „Строеж на ядрото на атома“. По време на урока бе демонстрирана методика за преподаване на ученици с значителни трудности при усвояване на материала и слаба мотивация за учене. Беше показана едновременна работа на повече учениците с използване на 2 флипчарта и 1 мултимедиен екран. Подобна практика използват иновативните училища в Европа, като на мястото на традиционната черна дъска влизат в действие 3 или повече работни стени. МО „Икономика“ Даниела Коюмджиева изнесе открит урок по Счетоводство с демонстрация на прилагането на кликер система в часа.
От планираните открити уроци не бяха реализирани урок по физика на тема „Еволюция на звездите“ и урок по Управление на МПС, свързан с приложение на Правилник за безопасност на движението. Не бе проведен планирания урок по английски език на тема „Развиване на комуникативната компетентност“.
На проведения педагогически практикум за представяне на добри практики и разработени и внедрени иновации бяха представени методика за провеждане на състезание „Ние сме грамотни“ от г-жа Панделиева, методика за обърнато обучение по информатика, дейности, свързани със здравословното хранене и изследването на вредните вещества в храни и напитки от г-жа Удева, дейности, свързани с отбелязване деня на Земята от г-жа В. Мутафчиева, методика за работа в мултиезична среда от г-н Харалампи Иванов.
Следвайки плана за квалификационната и методическа работа през годината бяха проведени 2 вътрешно квалификационни обучения, на който присъстващите се запознаха с темите „Церн – място за ускорена наука и иновации“ и „Как да бъда ефективен учител“ „Регистрация, работа и използване на инструментите на платформата „eTwinning”
В първия участваха 33, на втория 20 и съчетано с представяне на добри практики, вторият семинар премина в задушевен и откровен диалог.
Благодарение на проект „Приятелски ръце“ 42 учители участваха в проведено от г-н Харалампи Иванов атрактивно обучение на тема „Работа в мултикултурна среда“. Плануваната външна квалификационна дейност бе отложена за есента, за да може да се свърже с прилагането на новия закон за народната просвета, който влиза в действие от 1 август.
В индивидуални квалификационни форми участието на учителите е:
По национални програми -Людмила Каратанчева и Стойна Карамфилова – едноседмичен курс на тема „Флористика - нови тенденции“ и Дина Кирилова – едноседмичен курс за учители по информатика и ИТ в Церн.
Дина Кирилова в тридневен курс към Института по математика и информатика за използване на виртуални лаборатории в часовете по математика, информатика, ИТ и природни науки.
Даниела Георгиева Коюмджиева участва в тридневно Национално обучение за кариерни консултанти, Димитър Ангов - в еднодневен семинар на тема „Инструменти за привлекателно образование“,
Татяна Каралешкова участва в kурс на тема "Оказване на психологическа помощ при масови психотравмени събития- природни бедствия, терористични актове, инциденти и др ", Любен Шишиев, Димитър Недялков и Атанас Симонски участваха в 3 дневен опреснителен курс за инструктори.
Катя Дукова, Харалампи Иванов и Павлина Караджова участваха в еднодневен семинар на тема „Стратегии за работа с научен и научнопопулярен текст. Формиране на функционална грамотност у учениците в обучението по ОНГО“.
Харалампи Иванов ще участва в три дневно обучение на тема "Регионален дебат за Европа - ползите от членство в ЕС за европейските граждани".
Интересна форма за квалификационна дейност са онлайн курсовете. Те са безплатни. За да участваш в такъв е необходимо да отделиш от свободното си време. Използвайки тази възможност Дина Кирилова завърши успешно 2 курса - ГеоГебра за учители и „Състезателно програмиране за преподаватели“.
През настоящата учебна година няма учител, който да е придобил следваща ПКС. В момента Любен Шишиев ще използва правото на чл. 18, ал. 2 от НАРЕДБА No 5 за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри за да получи 5 ПКС, тъй като втора година има ученици, които са заели призови места на национално национално състезание „Млад фермер” през 2013 и настоящата учебна година. Очаквам и Йорданка Пехливанова и учителите по английски език да го направи със проведена подготовка и добро представяне на ученици на национални конкурси.
Налице е стремеж на педагозите за придобиване на нова специалност. Радостен е фактът, че Дияна Дикова успешно завърши магистратура "Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност".
Портфолиото е инструмент, с който лесно може да се проследи професионалното развитие на учителя и се използва вече 6 година в нашето училище. Положителен е фактът за налични онлайн портфолия на МО – икономика, един прекрасно поддържан сайт, електронно портфолио на обединение Хранителни технологии и туризъм, който мога да кажа че не се поддържа и актуализира, електронно портфолио на МО „Чужди зици“ в който липсват методическата на урока по френски и информация за проведените мероприятия за честване живота на Шекспир по повод 400 годишнината от смъртта му, която отбелязваме през 2016г.
Лично учителско електронно портфолио поддържа Дина Кирилова. Няма други последователи в тази област. Но за сметка на това всички старши учители разработиха план за своето развитие и работиха през втория срок по него.
Няколко ученика от 8 клас изработиха портфолио във вид на уеб сайт. Много се надявах, че методическото направление на класните ръководители ще засили работата си в тази посока, защото ученическо портфолио се изготвя с подкрепата на класния ръководител, като той контролира тази дейност през учебната година. Този метод е полезен за мотивиране на ученика, но и за отчитане на неговия напредък в 4те или 5те години на обучение в гимназията. Изготвянето му ще е особено полезно за педагогическата характеристика на всеки един ученик. Необходимо е да се работи в тази насока, но за това е необходимо и желанието на класните ръководители да използват в своята работа този инструмент.
Като елемент от повишаване на квалификацията на учителите от гимназията трябва да посочим работата на учителите по различни проекти. В проект "Заедно можем"” по „Еразъм +” Стратегически партньорства между училища в мобилности участваха 6 педагогически специалисти. В проект „Към предприемачество и инициативност“ в мобилност участва един педагог. Има още какво да направим за споделяне на опита, придобит по време на мобилности в педагогическия колектив.
През настоящата учебна година, участвахме в проект MARCH / MAke science Real in sCHools/ с пилотна дейност която представлява букет от дейности, реализирни в последните години по повод деня на Земята и съществува реална възможност, един учител да представи нашия опит през ноември в Лондон.
Участието на учители в различни конкурси и конференции също допринася за повишаване квалификацията на учителите. През изминалата учебна година Пантелеева и Катя Петкова участваха в конкурс за приобщаващи практики.
През изминалата учебна година, с цел повишаване квалификацията и подобряване на уменията на учителите да прилагат ИКТ в учебния час бе разработен проект за учителска мобилност по програма Еразъм+, който е класиран като първа резерва. Има шанс, при положение че в НА останат средства, проектът да получи финансиране до м.ноември.
Разработени бяха 2 проекта за ученическа мобилност програма Еразъм+ КА1 за които имаме финансиране и 5 по КА2, за 2 от тях училището е координатор а за останалите партньор. Резултат дали те ще бъдат одобрени ще получим през лятото.
Какво не беше изпълнено от обсъждания в момента план.
1. Не бяха използвани напълно възможностите на методическия кабинет за ефективна работа. В него тази учебна година не са постъпили методически материали От наличните ефективно се използват магическите карти в часовете по предприемачество.
2. Не бе проведен семинар на тема „Как да създадем условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в олимпиади и състезания по професиите. Споделяне на опит от МО Обществени науки и ГО, Икономика и Аграрни науки.
3.Всяка година планираме да проведем среща с учители от друга професионална гимназия в съседска страна, но това не се случва по обективни причини. Може би това трябва да отпадне за следващата учебна година.
Като заключение, за да бъдем устойчив, приобщаващ учениците педагогически колектив, с професионални умения и желание за промяна, там където е необходимо, ние трябва да продължим да се усъвършенстваме, да се опитваме позитивно да комуникираме помежду си. Трябва да търсим нови начини за собствена мотивация и личностно развитие. Следвайки традициите, ние ще можем заедно да въвеждаме новости в преподаването и така ще постигнем по-добро управление на знанието – своето и на нашите ученици.