DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 5 юли 2013 г.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия учебна 2012-2013


През изминалата учебна година в гимазията ни работиха 10 методически обединения, от които съгласно приетата на ПС и утвърдена от директора план-програма за квалификациона дейност изнесоха открити уроци следните учители: Гинка Дзимбова по БЕЛ, Таня Христова по френски език, Костадин Стоянов по математика, Мария Удева по технология на кулинарната продукция, Стойна Карамфилова по цветопроизводство, Наталия Костаднова по статистика, Снежанка Кацарова – техническо чертаене. Учителите по английски език Мария Петкова, Виолета Петрова, Ваня Подгорска ни показаха уроци по чужд език по професията /английски език/, като за проведения урок от М.Петкова експерти от РИО и МОН дадоха отлична оценка. Целта на уроците бе да се покаже как обединението работи за постигане на комуникативна компетентност по чуждия език по професията, да се подобри това обучение и да рефлектира върху качествено професионално образование, което е основна цел на гимназията.
Методическото обединение по чужди езици ефективно работи съвместно с колеги от професионалните методически обединения и използва се добре отработени методи на ролеви игри, по време на които учениците използват езика като средство за общуване в професионалната сфера, която са си избрали . Методическото обединение на класните ръководители представи открит урок на тема „Как да се държим в обществото“ в 8те класове. По време на урока гости - ученици от 9клас представиха различни модели на поведение, а осмокласниците извършиха анализ и припомниха правилата за поведение. Не бяха представени планираните уроци по химия – Елена Пазванска, маатематика – Мариана Ризова, дегустация на храни и напитки от Елена Кацарска и час на класа от Павлина Караджова.
Като слабост при организиране провеждането на уроците може да се посочи невъзможността на учителите, имащи желание да присъстват на откритите уроци тък като по това време имат свой час. Една част от уроците не бяха проведени в четвъртък / свободния ден на главния учител/ и по тази причина не бяха посетени от него. Може би, следващата учебна година трябва да обърнем по-голямо внимание на качеството на подготовката уроци и тяхното представяне, като то да бъде в удобно време, за да може по-голяма част от колектива да присъства на тях. Някои колеги все още нямат навик да представят своята методическата разработка на урока и приложенията към нея за съхранение и споделяне.
Представените методически разработки от г-жа Дзимбова, Подгорска, Мария Пектова , Виолета Петрова и Мария Удева са публикувани на сайта на главния учител. Там е публикувана и методическа разработка по обща теория на счетоводната отчетност от Даниела Коюмджиева, с която тя участва в конкурс за добри практики с приложение на ИКТ , организиран от Колеж по мениджмънт Адам Смит и ИНГОТ академия.
След повеждане на вътрешноквалификационен семинар на тема „Добра практика или иновация“ се обсъдха недостатъците свъразани с пракитиката открит урок а, именно, липса на възможност за наблюдение, трудност за прилагане в друга предметна област, на невъзможност да се следи напредъка на ученика и да се подобрява реализирането му във времето, МО започнаха да идентифицират и описват добри практики.
По време на работно ателие бяха представени следните добри практики:
Невена Шингарова - Работа с карикатури в часовете по История и цивилизация.
Мария Петкова - Постигане на комуникативна компетентност и интегриране на знанията по професионална подготовкa в часовете по Чужд език.
Даниела Коюмджиева - Екипна работа съчетана с ИКТ в часовете по счетоводство. Представяне на методическа разработка на тема "Шахматна оборотна ведомост" по Счетоводство./ Урокът е публикуван в сайта на главния учител /
Мариана Панделиева - „Повишаване мотивацията за учене чрез използване на ИКТ в обучението по БЕЛ”. Прилагане на използвана методика за създаване на литературни произведения, писани на ротационен принцип от учениците./ Методиката е публикувана в сайт "Иновации в управлението" /
Мария Удева - Провеждането на ден на здравословното хранене - ключ към здравословния начин на на живот - добра практика реализирана от учениците от направление "Храни и напитки" .
Людмила Каратанчева - Използване на елементи от методиката JUMP Math в часовете по производствена практика в аграрните науки.
По време на семинара бе разгледана темата Дигиталното образование и предимствата му в преподаването.
През учебната година бяха проведени още 3 семинара, единият от които бе свързан със самооценката на ПОО, а на другите два бяха представени възможности за използване на витруалната дъска в урока и приложение на метода на мисловните карти като средство за развиване уменията за учене на учениците.
Бяха проведени и 2 квалификационни курса за обучение на учители по темите „Мултикултурно общуване. Работа с деца и родители в мултиетническа среда. Методи на възпитаване“ към проект „Разбирам и приемам“ в Кюстендил и „Нови форми за ефективно оценяване“ в Банско. Г-жа Румяна Терзиева ще участва по време на ваканцията в квалификационен курс по английски език в Малта, а г-жа Анталавичева ще участва в учебна визита, свързана с кариерното консултиране в Германия през есента. Участието е награда от национален конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България, на който екип в състав Е.Терзийски, М.Анталавичева, Д.Коюмджиева, Д.Кирилова и Мария Петкова представиха опита на гимназията в това направление. Описани бяха Инициативата «Панаир на професиите», Педагогическа практика «Умението да предстaвим себе си пред работодателя, Инициатива «Ученическо самоуправление» и това, че те бяха достойно оценени ни зaдължава да продължим тяхното провеждане, да ги доразвиваме и усъвършенстваме.
Работейки в тази насока ние ще бъдем полезни не само на нашите ученици, но и ще направим по-добра и ефективна реклама на професиите, изучавани в гимназията и ще изградим център за кариерно развитие и консултиране, който може да извършва услуги в общината.
През изминалата година представители на колектива отново взеха участие в Есенния научно- образователен форум към ДУУ към СУ „Климент Охридски” . Представен бе нашият опит с доклад и презентация на тема "ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ". Същият екип ще участва в национален конкурс „Училището – желана територия на ученика“ с разработката на тема Вътрешната квалификация - модел за образователна промяна в ЗПГ“ за сега на регионално ниво, а надяваме се и на национално през следващата учебна година. Не проведохме училищен кръг на конкурса тъй като нямаше други желаещи.
Не проведохме конкурс за добри педагогически практики, но се надяваме г-жа Караджова да представи гиманазията ни със своята работа в това направление на национално ново.
През изминалата учебна години петима учители от училището се възползваха от чл. чл. 18 от Наредба № 5 на МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, като представиха грамоти и награди на свои ученици за изяви на национално и международно равнище. Емил Терзийски защити ПКС с явяване на изпит. Очакваме други колеги да заявят своето желание за да получат по-висока степен на квалификация този месец и да я придобият в началото на следващата учебна година. За професионалното майсторство и умението ни да мотивираме и подготвяме ученици за участие в олимпиади и състезания говорят конкретно постигнатите резултати. В общинския кръг участваха 230 ученика което е 37,5% от общия брой на учениците, завършили успешно настоящата учебна година. От тях 62 бяха класирани за областен кръг, което представлява 27% успеваемост спрямо броя на участвалите в общински кръг. За национален кръг бяха предложени 4 ученика – 2 по философия и 2 по гражданско образование. Един беше допуснат за участие от националната комисия и той зае 3 място в страната. Това е втора поредна година, в която ученик от гимназията заема 3 място в националното класиране по ГО. Трябва да отбележим със задоволство добрата работа на г-жа Караджова и да и пожелаем по-добри резултати.
Особено добро бе представянето на учениците ни на олимпиадата по БЕЛ – нашите ученици, както и по биология и ГО, география и икономика, математика, химия. Налице е тенденция да се увеличава броя на участвалите, както и самото представяне, което може да ни радва, но е необходимо да се работи повече в тази насока, защото резултатът от олимпиади е показател за добро качество на обучение по общообразователните учебни дисциплини.
Поради професионалния характер на гимназията особенно важни за нас са резултатите от националните състезания по професии:
Ученик от гимназията участва в състезанието „Виртуален турист“, спечели трето място и с това си осигури още в 11 клас прием в ЮЗУ „Неофит Рилски“ . Повече от добро бе представянето на нашите ученици в конкурса на ОбСНВ в Благоевград за ученици по превенция на наркоманиите, на тема: “Човекът – свободен и независим”където имаме една първа награда и две втори.
За втори път гимназията ни бе домакин на състезанието „Земята – позната и непозната“ . В него участваха 12 наши ученици, които заедно с ученици от Македония представиха проекти с екологична насоченост. Участниците в сравнение с миналата година бяха по-малко.
За постигне на по-добро качество на преподаване и усъвършенстване на осемте ключови компетентности помага и международното сътрудничество. Ученици и учители работиха два проекта, единият по програма на Академията на училищата в централна Европа и другия по секторна програма Леондардо да Винчи, дейност Партньорства. Предстои ни започване на нов проект към академията и нов по секторна програма Коменски, дейност Многостранни партньорства. В очакване сме да работим като партньори по програма Леонардо да Винчи, трансфер на иновации ако бъдем одобрени. Не беше разработен проект за осъществяване на мобилност на учители поради ограничение в условията за кандидатстване. Не беше регистриран и спортен клуб, въпреки подкрепата от страна на директора, но пък вместо това бе учреден клуб към общинската организация на БМЧК, който се надяваме да започне по-активна дейност през следващата учебна година.
През учебната година гимназията ни работи по следните програми
1. ОП „Развитие на човешките ресурси
- Проект „Разбирам и приемам“ - Сформиране на 10 клуба, които извършват различни дейности. Участници - 11 учители, 130 ученика, 40 родители
- Проект „Ученически практики“ - Провеждане на 240 часа допълнително професионално обучение на реално работно място. Такова допълнително обучение започнаха 45 ученика, в момента по него работят 35, а учителите- участници в този проект са 10.
- Проект „Успех“ - Сформиране на 17 клуба, които извършват различни извънкласни дейности. В него участваха 241 ученици, ръководени от 22 учители.
2. Национални програми
НП”С грижа за всеки ученик”
Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – Проведена бе допълнителна работа с 5 ученици с изявен интерес към гражданското образование.
НП„НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ” ,Модул”Без свободен час”, по-която бе осигурено заместване на 40 отсъстващи учители.
НП„НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ Модул „Без отсъствия“ – обхванати 208 ученика.
Проектът обаче не даде очаквания резултат. Отсъствията се намалиха с 10 броя на човек спрямо миналата учебна година, което не ни задоволява. Ясно е че трябва да се търсим други пътища за борба с отсъствията като работим повече за повишаване мотивацията за учене. Традиционните методи не са особено ефективни, програмата за борба с отсъствията и дейностите към нея са построени на външна мотивация. Механичният подход „Награда- наказание“ в 21 век не работи добре и трябва да насочим усилия към развиване на вътрешната мотивация на ученика, той да бъде подтикнат да учи и у него да има нагласа да бъде по-добър и по-добър като учи.
По програма Учене през целия живот, програма Леонардо да Винчи Дейност „ Партньорства” проект „Паспорт за европейски умения в селското стопанство” 6 педагога участваха в 9 мобилности в Полша, Италия и Норвегия.
В проект „Разрушителното и конструктивно влияние на медиите върху младежта днес“ по АСЕС 15 ученика и2 учители участваха в съвместни дейности с партньорско училище в Македония.
По програма „За чиста околна среда-2013, Министерство на околната среда и водите участваха 78 ученика и 6 учители които работиха за вкореняване на зелената идея в съзнанието на учениците. Естетизира се училищната среда.
Правейки анализ на работите, които се координират и контролират от главния учител може да се каже, че голяма част от заплануваното бе реализирано. Има още какво да се желае по отношение коректното актуализиране на учителското портфолио от всеки един преподавател. Крайно време е това да се прави по-сериозно, да не се превръща в отбиване на номер. Все още не сме започнали изработката на електронни портфолия с използване на облачните технологии. Вина за това има главния учител, който не е достатъчно настойчив в това отношение.
Извършени са дейности, които не са включени в план програмата, но са помогнали за по-добро ПОО или поне да помогнат в бъдещето. А това са : 1)Включване на ученици от гимназията в проект CareerIT. Проектът е подкрепен от Microsoft и с помощта на него ученици не могат безплатно да преминат дистанционно обучение в IT Academy и да
сертифицират своите ИТ умения, както направихме миналата година с включването и сертифициране на ИКТ умения на ученици от гимназията в INGOT академията. 2) Направени бяха постъпки към МОН, за предоставяне на прожектори за оборудване кабинети по ПОО. Предстои процедура за получаването. И като заключение за да бъдем устойчив, приобщаващ учениците педагогически колектив , с професионални умения и желание за промяна, там където е необходимо, ние трябва да продължим да се усъвършенстваме и да търсим нови начини за мотивация и активно учене.
Трябва да следваме традициите, да разработваме нововъведения и иновации и да управляваме по-добре знанието – своето и на нашите ученици... Затова предлагам на Учителския съвет да вземе следните решения:
1. Всеки учител от колектива да актуализира своето професионално портфолио до 30 септември. При възможност то да бъде публично.
2. Да се започне работа за изготвяне на ученически такива в 12те класове. Същите да бъдат основа за изготвяне на педагогическите характеристики на зрелостниците.
3. При възможност, ръководството да създаде условия за изграждане на методически кабинет, да абонира училището за методически списания и осигури средства за закупуване на такава литература.
4. Откритите уроци да се провеждат извън учебното разписание. Те да станат основа за идентифициране на добри практики, които да се споделят по време на вътрешно-квалификационни семинари.
5. През следващата учебна година да се изгради нова комисия, която да работи по кариерното развитие на учениците – настоящи и бъдещи. При възможност да се усигурят средства за извънкласна дейност, свързана с кариерното развитие.
6. Да продължим работата по темата за преодоляване на дребните неща, за по-привлекателен учителски труд с дискусии, семинари и педагогически тренинг като се продължи добрата практика на изнесеното обучение обучение /примерна тема Синдром на професионалното изчерпване – признаци и превенция или друга, избрана след проучване в колектива/.

четвъртък, 27 юни 2013 г.

Нов проект по програма Коменски


Земеделска професионална гимназия спечели поредния си проект по програма „Учене през целия живот” секторна програма „Коменски”, дейност „Многостранни партньорства”. В проекта освен България ще участват Италия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Унгария, Полша, Гърция и Турция. Проектът „Вълшебни тухли за европейско гражданство” е двегодишен и ще започне с началото на новата учебна година. Чрез него учители и ученици ще преживеят и разбeрат по-добре какво означава да бъдеш гражданин на Европа. Ще участват заедно в лаборатория за демокрация, ще развиват динамични дейности като си разменят ролите в различни конфликтни ситуации.
Проектът ще развие темите за правата на човека и ще даде възможност на учениците да сравнят поведението си в дадени ситуации, които са свързани с техния личен и социален живот. Те ще повишат своята езикова компетентност и ще се формират като отговорни и активни граждани. На учителите проектът ще помогне да усъвършенстват своите преподавателски умения като използват съвременни технологии. Посещавайки различни европейски училища, те ще обменят преподавателски опит. Това ще бъде полезно за по-точно познаване на разнообразието на европейските образователни системи и развиване на добри практики и иновации.

неделя, 2 юни 2013 г.

Вътрешна квалификация на тема "Методът на мисловните карти"

На 01.06.2013г в гр. Банско 48 учители от Земеделска професионална гимназия участваха в квалификационен семинар, на който беше представен методът на мисловните карти.
По време на семинара се обсъдиха възможности за използване на метода в урока. Основан на асоциацията и визуалнзацията, той активира паметта на обучавания, дава му самочувствие, че може да мисли творчески.
Прилагайки този естествен графичен инструмент в учебния час, се надявам учителя да подобри уменията на ученика да използва огромния потенциал на мозъка си. Налице са възможности да го насърчи да учи по-ефективно, защото мисловните карти се прилагат успешно при водене на записки, целеполагане, решаване на проблеми, генериране на идеи, запаметяване на информация, планиране на проекти и много други.
Снимки от семинара:

петък, 3 май 2013 г.

В час по информатика

От няколко години учениците от 9клас в Земеделската професионална гимназия изучават Small Basic в часовете по информатика.
Програмирането с него е лесно и забавно.
На учениците им допада обектно-ориентираното програмиране. С особено голям интерес те оперират в графичния режим на средата и умело използват костенурката.
Клипче от учебен час - 9б клас

петък, 26 април 2013 г.

Днес, 26 април 2013 година 28 ученика от Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански посетиха представителството на Майкрософт в България. Те участваха открит урок в две части. По време на първата част г-жа Теодора Върбанова ,ръководител „Образователни програми“ в Майкрософт България използвайки умело лекция съчетана с беседа запозна учениците с:
- Историята на Майкрософт и ролята на софтуерните продукти на Компанията;
- Представяне на основните софтуерни вертикали на Компанията;
- Майкрософт в България;
- Представяне на най-новите продукти на компанията, до които и учениците ще имат достъп във втората половина на Открития урок;
- Майкрософт и образованието – как Майкрософт подкрепя учениците да реализират своя потенциал;
Въпросите, поставени като казус за решаване стимулираха любопитството и креативността на участниците в открития диалог от което пролича тяхното отношение към образователния процес, базиран на новите ИКТ.
Втората част бе чисто практическа. В нея под ръководството на двама обучени асистенти на Майкрософт България /Любо и Нинчето/ учениците работиха с :
- xBox 360 с Kinect
- Microsoft Surface

- Windows Phone
- Slade for Education
Часът се превърна в забавление и ще се помни дълги дни.
Проведеният открит урок е част от кариерното консултиране, свързано с професията ИТ специалист. Същите ученици са включени в проект CareerITи са ползватели на неговия продукт, като им бе предоставена възможност за безплатно дистанционно обучение по информационни технологии.
Това обучение ще се реализира чрез партньорство на Microsoft IT Academy и всички, които го преминат успешно ще получат напълно безплатно сертификат на Microsoft, удостоверяващ постигнатото ниво компетентност.
Проектът се реализира от Майкрософт и Стопанския факултет на Софийския университет в рамките на програма YouthSpark и неговата цел е да обхване най-добрите и мотивирани ученици на България, като им предостави съвременно обучение по ИТ и предприемачество.
А нашите ученици са добри и мотивирани!!!

неделя, 14 април 2013 г.

Второ международно състезание "Земята - позната и непозната"

Приключи второто състезание "Земята - позната и непозната", проведено под мотото "Късно е вече да сме песимисти". В състезателния ден бяха допуснати за представяне 12 мултимедии и 4 фотоколажа.
Започнало като регионално с участие на ученици от 4 страни - България, Македония, Словакия и Полша / последните две участваха задочно/, тази година страните бяха две - България и Македония. Броят на македонските училища и участниците от тях бе значително по-висок. Учениците от Валандово си тръгнаха със второто място в категория "Мултимедия", третото пък взеха учениците от Прилеп. Учениците от Струмица взеха първо място при есетата и второ при категория "Фотоколаж". Учениците от ЗПГ взеха две първи места - в категория "Мултимедия" и "Фотоколаж", едно второ / есе/ и 2 трети /"есе" и "фотоколаж"/.
Интересни проекти като мултимедия, в която авторите коментираха икономическата криза и как да излизнем от нея и видеоклипа, показващ рисковите фактори при употреба на упойващи вещества , лечението и рехабилитация на алкохолна и наркотична зависимост останаха на четвърто и пето място, защото представянето на проектите не бе свързано с основната тема на състезанието ЗЕМЯТА. Проектите обаче получиха бурни аплодисменти от публиката и всички приеха, че в едно състезание не може всички да заемат първите места . Важното е участието, спомените и придобитите компетентности.
Участниците ще си спомнят за еко-фенерите с техните послания, създадените приятелства и наученото по време на състезателния ден . Ще се помни силното слово на Мария, спечелила първо място в категория "есе" и насърчаващи думи на председателя на Национален ученически екопарламент, г-жа Милка Джиджова. От това състезание всеки си тръгна замислен и решен да работи за клаузата "Чиста околна среда".

Повече подробности - на сайта на състезанието тук
информация от Югозападна агенция