DK

DK
Учителско портфолио

Translate

неделя, 18 октомври 2015 г.

Церн - едно пътуване в света на науката

Преди броени дни преподавателите по информатика и информационни технологии от област Благовград Дина Кирилова от Земеделска професионална гимназия, гр.Сандански, Спаска Ангелова, ПМГ, гр.Благоевград и Людмила Дерменджива, Първо ОУ, гр. Гоце Делчев се завърнаха от едноседмично обучение в Церн, Швейцария. Те са сред 39те участници, на които МОН, чрез своята девета национална програма „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“, предостави възможност да се обучават в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици- ЦЕРН.
В седемдневната учебна програма на курса бяха включени лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания в общо 80 учебни часа. Лекциите въведоха избраните педагози във физиката на елементарните частици, ускорителите, детекторите и тяхното бъдеще. Преподавателите бяха запознати с действащите експерименти, с методите за конструиране на детектори и системи за дистанционно наблюдение на персонал, с GRID технологии и тяхното приложение в ЦЕРН, с предизвикателствата в работата на инженерите и IT специалистите, работещи в Церн. Те се запознаха с технологиите за използване на роботи при сервизни роботи в опасни среди и иновации, с начините за генериране на нови идеи и работа върху концептуални прототипи в отворена среда, свързани с разработка на нови социално значими за обществото продукти а това е безспорно доказателство как науката може да работи за хората и в полза на обществото.
Посещавайки S’Cool Lab - лаборатория, в която ученици от всички краища на света могат да провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване, българските учители имаха възможност да изградят камерата на Уилсън (мъглинна камера) и с нейна помощ да наблюдават алфа и бета частици и следите, който те оставят, преминавайки през нея. Прилагайки хомогенно магнитно поле върху електронно лъчева тръба учителите наблюдаваха как заредените частици изкривяват траекторията си според силата на Лоренц. Освен това, те изследваха свойства на рентгеновите лъчи и приложението им в медицината и за достигане на по-голяма сигурност в летища, граници, музеи и други.

В рамките на курса българските учители посетиха детектора ATLAS, тестовата установка на LHC магнитите, Idea Squear, контролния център на Големия Адронен ускорител (LHC), AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН; CMS детектора, фабриката за антиматерия. Те успяха да влезнат на 100 метра под земята, в каверната на CMS детектора, но не се разходиха по тунелите на големия андронен колайднер ( дължина 27км), защото когато той работи, никой не може да влиза в него поради ниските температури и високата радиация.
Освен с фундаментална наука, учените от Церн са си поставили и други задачи. Това са развиването на нови информационни технологии и  приложението им в медицината за диагностика и терапия. Образователният център на Церн предоставя възможност на учители, студенти и ученици да се потопят в дебрите на физиката и да разширят познанията си за света. Една от мисиите на Церн е да подготвя бъдещи учени и инженери, но заедно с това набляга на сътрудничеството. То обединява хора от различни страни и култури и дава възможност изследванията да видят до открития, който да допълнят нашето разбиране за Вселената и да отговорят на някои въпроси свързани с нейната поява.

Квалификационният курс даде възможност на участниците не само да се докоснат до магията на Церн, но и да станат негови посланици. Завръщайки се у дома, те винаги ще помнят ентусиазъма на българските учени от Церн, ще бъдат под това въздействие и ще успеят да приложат по-емоционална и заинтригуваща методика на преподаване сред своите ученици , с която да покажат как технологиите могат да помагат в науката, ученето да стане дигитално пътешествие, да се превърне в практическо учене.

четвъртък, 10 септември 2015 г.

Радостна новина

След дълго очакване дойде радостната вест!
Определена съм за участие в квалификационен курс в Церн :)

петък, 3 юли 2015 г.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия за учебна 2014-2015година

През изминалата учебна година в гимазията работиха 10 методически обединения - 6 по общообразователни , 3 по професионални учебни дисциплини и 1 на класните ръководители съгласно приетия на ПС с протокол №.1 от 17.09.2014г и утвърден от директора План за методическата и кавлификационна дейност.
В резултат на това бяха изнесени уроци от следните МО:
БЕЛ – Катя Петкова ; Математика и информатика – Дина Кирилова, Чужди езици- Надка Мишева и Мария Петкова, Хранителни технологии и туризъм – Дияна Дикова, Час на класа – Мариана Панделиева. Две методически разработки бяха архивирани и публикувани на сайта за методическа и квалификационна работа. От планираните уроци не бяха реализирани уроците по френски с ИТ, философски цикъл и математика и икономика. Обединения като Природни науки, Физическа култура и спорт и Аграрно техническо направление не планираха и проведоха такъв вид квалификационна дейност.
Като слабост може да се посочи това, че тази година не проведохме педагогически практикум за представяне на добри практики или разработени и внедрени иновации.
Следвайки плана за квалфикационната и методическа работа през годината бяха проведени 2 вътрешно квалификационни обучения, на който присъстващите учители се запознаха с технологични решения за работа в сътрудничество и създаване на интерактивно обучение. На първият с 27 участници бяха представени два ИКТ инструмента – виртуална дъска, как да я създадем и използваме като масто за сътрудничество и инструмент за създаване на въпросници, викторини , а на втория 35 учителите се запознаха с онлайн редактор и инструмент с който могат да създадат интерактивен клип и да го използват в час. По-голяма беше активността на педагогическите специалисти, като 42 бяха участниците в изнесеното обучение на тема „Ефективно и позитивно управление на дисциплината в клас и в училище”.
Учителите Мутафчиева, Терзийска и Пазванска участваха в курс за изготвяне на портфолио по природни науки. Д.Коюмджиева и М. Анталавичева участваха в обучение за треньори към Джуниът Ачиивмънт с тема „Манифест на учителя“. Д.Кирилова в курс за програмиране в среда Андроид. Лили Стойков участва в онлайн курс на тема "Разширена реалност в Итуининг". Б.Пенев е участвал в квалификационан курс, свързан с прилагането на кодекса на труда, а В.Петрова в 2 допълнителни курса , единия за креативно писане на английски език а другия организиран от Кембрич и отново свързан с чуждоезиковото обучение. Мария Удева в квалификационен курс по професията, а Татяна Каралешкова в продължаващ курс, насочен към взаимодействие с родители.
И като говорим за квалификация и личностно израстване трябва да отбележим защитата и поучаване на по-висока ПКС от Катя Петкова / четвърта/ и Б. Пенев /пета/.
Портфолиото е инструмент, с който лесно може да се проследи професионалното развитие на учителя и се използва вече 5 година в нашето училище. Положителен е фактът за налични онлайн портфолия на МО – икономика, един прекрасно поддържан сайт, електронно портфолио на обединение Хранителни технологии и туризъм, който мога да кажа че не се поддържа и актуализира, електронно портфолио на МО „Чужди езици“ в който липсват методическите разработки на двата толкова интереси открити урока – единия показваш че учениците от ЗПГ могат да реализират театър на английски език, а другия – показващ чудесното взаимодействие на езиковото обучение с английския език.
Двете учителски електронни портфолиа – на Лили Стойова и Дина Кирилова се поддържат, но все още няма техни последователи.
Тук е мястото да споделя имената на учителите, които са представили своето актуализрано портфолио в текстов файл. Това са всички колеги от МО „Икономика“, Мутафчиева, Юлия Кръстева, В.Подгорска, Москова, Дзимбова, Панделиева,Димова, Катя Петкова и Пазванска. Надявам се, че всички останали са направили актуализация и тази добра практика няма да отпадне.
През учебна 2013-2014 се направиха първи стъпки към изготвяне на портфолия на ученици. Много се надявах че методическото направление на класните ръководители ще продължи работата в тази посока, защото ученическо портфолио се изготвя с подкрепата на класния ръководител, като той контролира тази дейност през учебната година. Този метод е полезен за мотивиране на ученика, но и за отчитане на неговия напредък в 4те или 5те години на обучение в гимназията. Изготвянето му ще е особено полезно за изготвяне на педагогическата характеристика на всеки един ученик. Необходимо е да се продължи работата в тази насока, не само с формално включване в плана на МО на класните ръководители.
Като елемент от повишаване на квалификацията на учителите от гимназията не може да не посочим участието на учители в мобилност по проекти. В проект „Изследвай най-близката околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” по „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония” участваха 5 учители. Опитът получен в проекта бе представен в отрития урок, изнесен от Дияна Дикова, в състезанието „Земята-позната и непозната“ с ученически проект, в състезанието Герои в бъдещето и в олимпиадата по ГО.
В проект „ Вълшебни тухли за европейско гражданство“ в мобилност бяха следните- Испания – 4 учители, Гърция – 5 учители,. Италия – 2 учители и 2 ръководители. Видим резултат на посещението в Испания е направата на модел на ДНК и представянето му на състезанието „Земята-позната и непозната“. Тук трябва да посоча, че играта „Гражданите“, продукт, който е дело на нашата организация все още не може да намери приложение в часовете по английски, за съжаление.
Проектът "Образователна мобилност за европейски стандарти в кулинарията" даде възможност на 4 педагози от гимназията да подобрят своя опит в организиране и провеждане на практическо обучение в Германия.
Участието на учители в различни конкурси и конференции също допринася за повишаване квалификацията на учителите. През изминалата година с добра практика за обърнато обучение Д.Кирилова участва в проект „Главен модел за печелене на време в класната стая“. Практиката е публикувана в сайта на проекта http://gaintime.eu/flipped-researchs/. Добрата практика ще бъде представена на 21 август на конференция в София, на която се надявам да присъстват учители от нашето училище.
През изминалата учебна година, с цел повишаване квалификацията и подобряване на уменията на учителите да прилагат ИКТ в учебния час бе разработен проект за учителска мобилност по програма Еразъм+, за който не получихме финансиране.Една от причината за това е не достаъчно убедителна обосновка за големия брой участници, съобразено с техните потребности. Ако решим през следващата година да участваме в тази програма, трябва по-добре да идентифицираме нуждите на всеки участник, той да е с добри езикови компетентности и ИКТ и да не разчита на менторство от страна на други колеги. Тук трябва да спомена, че има възможност да се намери курс, в който руския език е основен и така да се компенсира ниското ниво на английски в голяма част от колегиума.
Какво не беше изпълнено от обсъждания в момента план.
1.Не беше проведена работна среща, на която МО да представят резултати от своята работа за прилагане на добрите практики и развиване на иновационна дейност. Смятам, че такива срещи са много полезни и не бива да ги пренебрегваме.
2. Не се използва ефективно методическия кабинет, в който периодично съвременна професионална литература. Не се ползват постъпилите в него методически материали, въпреки изградения регистър. Изключение прави използването на магическите карти в часовете по предприемачество.
3. Не бе изготвена процедура за връчване на приз „ Учител - иноватор на годината” и съответно такъв приз не беше връчен.
4. Предприетата процедура за включване на училището като асоцииран член в европейската мрежа KeyCoNet / http://keyconet.eun.org/ не бе доведена до край.
В плана за квалификационна и методическа дейност бяхме записали че ще разработим на методика за кариерно консултиране на ученици от общината, които желаят да получат професионално образование в нашата гимназия. Причината, че това не е направено може би е това, че опитваме различни методи за привличане на ученици и все още не сме установили, кой метод дава най-добър резултат.
За сметка на това, Центъра за кариерно развитие извърши етапно консултиране на ученици от нашето училище за продължаващо професионално образование.
И като заключение, за да бъдем устойчив, приобщаващ учениците педагогически колектив, с професионални умения и желание за промяна, там където е необходимо, ние трябва да продължим да се усъвършенстваме и да търсим нови начини за мотивация и актвно учене. Трябва да следваме традициите, да разработваме нововъведения и иновации и да управляваме по-добре знанието – своето и на нашите ученици...Но затова трябва да сме по-подготвени, по гъвкави и адаптивни.А това ще стане като продължим да се променяме спрямо личноста на ученика, като работим за своето кариерно и личностно развитие.

неделя, 17 май 2015 г.

Волтера - обичам те!

Земеделска професионална гимназия развя българския флаг в Тоскана, Италия

Екипът на гимназията, включващ петима ученици и четирима педагози, се завърна от Италия. Посещението ни в градчето Волтера бe свързано с финална работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“ – училищни партньорства, секторна програма Коменски към програма „Учене през целия живот“.
По време на шестата, последна среща между 11 училища от 10 страни бе направена количествена и качествена оценка на проекта. През тези две години ние сме били заедно един месец /30 дни/. В работните срещи са участвали 205 учители и 222 ученици. Създадени са повече от 66 презентации по темата „Европейско гражданство“, изграден е виртуален музей „Седем чудеса“ ( http://museum.magicbricks.eu/ ). Написаните истории по картина на Ботичели, Веласкес и П.Кройер, историите на тема „Дори и стените говорят“, на база на кореспонденция между ученици и задържани бяха издадени в отделни книги. Представено бе досие с казуси за правата на лишените от свобода с ученически коментари и разсъждения за тяхното достойнство и правото им на рехабилитация, направени във Фейсбук, страница Magic Case Study. Дейностите, свързани с гражданството се събраха в общо портфолио. Бяха създадени 11 изскачащи книги, по една за всяко училище. Издадените материали. включващи общия труд на учениците от партньорските училища, са доказателство за доброто сътрудничество, за придобити и усъвършенствани умения за учене в междукултурна среда.

Финалната среща ни даде възможност да присъстваме на откриването на изложбата „Вълшебни тапети“. Думите солидарност, равенство и мир вдъхновиха учениците . Те нарисуваха картини, които обединени в тематични тапети, се превърнаха поредното доказателство за ефекта от екипната работа.
Посещението на затвора във Волтера от учителите и участието на учениците в ателие за обработка на алабастър, ателие за изработване на изскачащи книги и изделия от хартия, грънчарство бяха интересни и впечатляващи.
Посетихме Пиза и се опитахме да изправим наклонената кула, разходихме се в Лука, родния град на Пучини и разходихме се из Сасо Писано, уникално място с гейзери, от които на интервали изригва на голяма височина фонтан от вряща вода и пара. Природната даденост се използва като геотермалната енергия се превръща в електричество, а врящата вода и парата от гейзера - в средство за отопление. Варовикът и другите минерали се използват в строителството.
Времето, прекарано в Италия с приятели, сред крепостни стени, тесни улички, катедрали, срeд много и подбрани с вкус цветя по балкончетата и дуварчета, край магазинчетата и работилнички, където може да се види обработката на алабастър по стара технология, бе малко, но достатъчно, за да усетим чара на Италия от вчера и днес.
Тръгнахме си за България с прекрасни спомени и нови приятелства.
Участници в среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство”дейност „Училищни партньорства” секторна програма Коменски, програма „Учене през целия живот” :
1. Емил Терзийски – директор
2. Ваня Гоцева – помощник- директор, административно-стопанската дейност
3. Дина Кирилова – координатор по проекта, главен учител по информатика и ИТ
4. Румяна Терзиева-Ханджийска – учител по английски език
5. Цветелина Арнаудова – ученичка от 10 клас
6. Габриела Пехливанова – ученичка от 10 клас
7. Андон Пъхлев – ученик от 11 клас
8. Надя Манджовска – ученичка от 11 клас
9. Веницислава Узунова - ученичка от 11 клас
PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учене през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.понеделник, 4 май 2015 г.

Dvolver moviemaker и как да направим анимиран клип

Случайно ( а може би не) попаднах на блога на Nik Peachey и се запознах с чудесен инструмент наречен Dvolver Moviemaker.
Опитах го и останах много доволна от резултата. Единствения недостатък е, че не може да работи с кирилица, но ...
Dvolver Moviemaker е инструмент,с който можете да създавате свои собствени анимирани клипчета. Достатъчно е да изберете среда, сценарии, герой и да му поставите
собствен текст диалогов балон. Така създаденото клипче могат да се изпраща по електронна поща или да бъде вграждано в блог или сайт за да се гледа.
Как да използваме Dvolver:
За да използвате Dvolver трябва да отидете на сайта Dvolver http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
Резултатът ще бъде:


Ето какво избрах аз:
Избирам сценарий с един герой, подходящ за драма :
Избирам самият герой - в случая Клара Боу :)
Сега остава да сложа репликата на Клара
След като направя озвучаване мога да приключа или да добавя нова СЦЕНА.
Избирам първото за да стигна до края.
След въвеждане на име и избор на дизайн остава да видим резултатът от работата.
Вече мога да изпратя клипа по имейл или да го вградя там където желая.
Избирам вграждането от тук:

А сега ще гледам клипчето.

петък, 1 май 2015 г.

Как да учим лесно

За целта използвам платформата http://memorize.com/ и създавам малка задача.
Върху картата на България означавам с А,В и С местоположението на 3 града - София, Сандански и Пловдив. Целта е да се запомни тяхното местоположение.
Така се сдобих с 3 варианта за лесно учене / запомняне местоположението на трите града в България/ :
1. Чрез флашкарти
2. Съвпадение

3. Многовариантен избор

Girls in ICT


вторник, 10 март 2015 г.

Земеделска професионална гимназия развя българския флаг на Акропола


Екипът на гимназията, включващ петима ученици и педагози се завърна от Гърция. Посещението ни в съседната страна бe свързано с работна среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство“ – училищни партньорства, секторна програма Коменски към програма „Учене през целия живот“. Домакин на срещата, проведена под наслов „Разнообразие.“ бе начално училище в квартал на Атина. Община Калитея е със 100 000 население, а в самото училище се обучават около 200 ученици от 6 до 12 годишна възраст. Малкият педагогически колектив и техните възпитаници ни посрещната с възстановява на Олимпийските игри. Запаленият олимпийски огъ,н беше чудесен символ за нашето приятелство. Развяти бяха знамената на ЕС и всички страни, участници в проекта.
По време на визитата всеки партньор представи история по картина от нашия виртуалан музей. Българският екип беше подготвил 8 истории, написани по картината на датския художник Педер Северин Krøyer „Мария в градината“ известна като „Розите“. Представихме и три картини – вълшебни тапети, направени с използване на различни техники на работа. Картините обединиха три от вълшебните думи на проекта мир, равенство и солидарност.

Започнахме подготовката на нов проект за между училищно сътрудничество, свързан с харните „И аз ям шедьовър“, чиято цел ще бъде да идентифицираме и получим знания за знания местни и традиционни хранителни продукта; да проучим и анализираме на околната среда, културните, социалните и икономическите компоненти, пряко свързани с храните; да я изследваме и промотираме избран хранителен продукт.
Посетихме националния музей, новият архелогически музей, Акрополът – най-значимия античен монумет в Атина , кварталът Монастираки и неговите малки магазинчета и работилници, площад Синтагма. Снимахме се пред Партенона и на фона на цяла Атина.
Времето, прекарано в съседна Гърция, не бе много, но бе достатъчно, за да усетим позитивизма и гостоприемството на нашите съседи.

Тръгнахме си за България с малко тъга и голямо желание за нови срещи.
Участници в среща по проект „Вълшебни тухли за европейско гражданство” дейност „Училищни партньорства” секторна програма Коменски, програма ‘Учене през целия живот” :

1. Дина Кирилова – координатор по проекта, главен учител по информатика и ИТ
2. Мария Петкова – учител по Английски език
3. Димитър Ангов – ръководител компютърен кабинет
4. Йорданка Пехливанова – учител по технология на храните
5. Харалампи Иванов – учител по свят и личност
6. Виктория Патронска - ученичка от 10 клас
7. Ваня Воденичарова - ученичка от 10 клас
8. Ваня Чакърова - ученичка от 10 клас
9. Кристиян Джалков – ученик от 10 клас
10. Зорница Чикорова - ученичка от 9 клас
PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.