DK

DK
Учителско портфолио

Translate

сряда, 13 юни 2012 г.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия учебна 2011-2012Постигaнето на добро качество и ефективно  обучение в една професионална гимназия  е зависимо  от професионалната компетентност на педагогическия персонал. За да повиши педагогическата и методическата подготовка и да създаде по-добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на специалистите в гимназията всяка година се изготвя програма за квалификацията с две основни части – вътрешна квалификация и извънучилищна квалификационна дейност. В резултат на изпълнението и в контекса на личностното развитие и кариерно израстване през настоящата учебна година 3 учители от колектива защитиха 5 степен на професионална квалификация. В момента се подготвят кандидатурите и на други. Участието ни в проект „Квалификация на педагогическите специалисти” пък ще даде възможност на 14 учителя от педагогическия колектив да участват в едногодишни и краткосрочни обучения и да  придобият нови умения в сферата на преподаването и взаимоотношенията с ученците.
Една от възможностите за самоусвършестване и по-добра методическа подготовка е споделянето на умения, методи и технологии в урочната дейност. Методическото обединение във всяко учебно заведение  е място където специалистите могат да  взаимодействат и да си сътрудничат. През изминалата учебна година в училището ни работиха  в 10 методически обединения. Като един от резултатите на тяхната работа може да посочим  изнесените 17 открити урока  като 4 по ИТ, един по информатика, 2 по биология, 2 по Английски език,  1 по български език и по едни по професионални учебни дисциплини като Настаняване и обслужване в селската къща, биален урок по Технология на кулинарната продукция и Сервиране, по Цветарство, по Обща теория на счетоводната отчетност, Традиционна кухня, География на туризма, Цветарство и РМТА. За 10 от тях  е представена методическа разработка, която е публикувана в сайта на главния учител. Фактът, че през   тази година  имаше изнесени   открити уроци  от  учители който не са старши / поздравления за Марина Димова, Дияна Дикова, Йордан Костадинов и Надежда Мишева/ говори желанието за усъвършенстване сред по-младите колеги и за тяхната мотивация за работа.
През изминалата учебна година нашето  училище, чрез лицето на директора,  бе включено в отбора на РИО Благоевград за участие в  Национален конкурс "Иновации в управлението". Темата по която се работи е свързана с използването на ИТ в обучението по БЕЛ и математика.  В резултат на това бяха изготвени и публикувани в сайта на проекта разработки на 8 урока съответно 4 по БЕЛ и 2 по математика до момента, като до края на месеца ще бъдат представени методическите разработки на още 2 урока по математика. Бяха разработени обобщителни и изходни тестове по БЕЛ за 8 и 9 клас.
Подготвянето, посещението и обсъждането  на уроци е средство за постигане на  по-добро качество на преподаване и не трябва да се пренебрегва. Нашата работа в тази област  не е малка, но все още има какво да се желае в тази насока.  Например – уроците не се подготвят в МО, не всички учители правят разработка на урока си, презентациите, използавани в учебния час не винаги са на необходимата висота. Неудобно е и това, че  уроците се провеждат в учебно време. Обикновено желаещите да присъстват на урока имат свой час. Може би практиката, уроците да бъдат провеждани извън учебното разписание е по-добра и трябва да се върнем към нея.. 
Участието в конференции и различни образователни форуми също е една добра възможност за кариерното развитие на учителя - участник. През изминалата година представители на колектива взеха участие в Есенния научно- образователен форум към ДУУ към СУ „Климент Охридски” . Беше представен нашият опит  с доклад и презентация на тема "ПОРТФОЛИОТО – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ". Същата тема бе представена като добра практика на Националната конференция „Квалификация 2011” в гр.Ловеч.  Тука трябва да се отбележи, че имаме известен отстъп от прилагането на  тази практика. Вместо да надграждаме и усъвършенстваме ние повторихме опита от миналата година. Някои от старшите учители даже не благоволиха да усъвършенстват и актуализират своето портфолио през тази учебна година. Вина  за това  има  главния учител, който явно надцени ИКТ уменията на учителите от колектива и не успя да мотивира учителите да използват този инструмент в своята педагогическа практика.
Не без значение е участието ни в конференция "Иновационни практики в образованието" организирана и проведена в  ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград. На нея нашия екип представи доклад на тема ЕКИПНАТА РАБОТА – ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.  Участието ни  във форума ''Гражданско образование - успехи и провали, поуки и възможности'' бе малко по-различно. На него  от 70 доклада 3 бяха на ученици и един от тях бе Бояна Гоцева с ръководител  Павлина Караджова. Темата „Един от начините да променим света към по-добро” постави началото на признание за добрата работа на гимназията  в областта на ГО. Трябва да  отчетем и първото участие на наш учител в  Петия конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност. На него с доклад  г-жа Гикна Джимбова представи своите методи и работа като ръководител на театрална група „Тиинкомеди“.
Не можем да не отбележим и ролята на  вътрешно квалификационни обучения и педагогически практикуми за кариерното развитие  и укрепване на педагогическия колектив. Всички помним  изнесените вътрешно-квалификационни обучения в Катарино и Трудовец, където съчетахме полезното с приятното. Разглеждайки  новото в  стратегия „Европа 2020“,  темите „Използване на Web платформа за методическа работа и взаимодействие с учениците“, „Взаимодействие с класните ръководители“ и „Работа с училищна документация“,  Презентацията, средство за интерактивност на урока“ и  „Как да преодолеем дребните неща, за да направим учителския труд по-привлекателен“  ние успяхме да се повеселим и да укрепнем като колектив. Тук трябва да отбележим  подкрепата и най-вече инициативата на от страна ръководството в лицето на директора за реализацията на споменатите обучения.
По време на учебната година  учителите от гимназията преминаха 2 квалификационни курса. Курса „Работа с интерактивна дъска“ успешно завършиха 42, а курса "Професионален стрес и съхраняване на учителя" – 35 члена на нашия колектив.  Осем учителя от гимназията ни участваха в квалификационен курс за оценители за получаване на  международно признати квалификации по ИКТ, акредитирани във Великобритания . Учители от гимназията участваха и в други външни квалификационни  като  курс по предприемачество, курс за самостоятелната форма на обучение, за обществените поръчки и други.
Резултатът от мотивацията за работа и за развиването на позитивна нагласа за по-нататъшно учене пролича и от резултатите на проведените кръгове на олимпиади по общообразователните предмети. В общински кръг участниците са 225 които са 32,5%  от общия брой на учениците.  До областен кръг достигнаха 38 което е 17% от броя на всички участници. Най-много са участвали в олимпиадата по Английски език – 45, а най- малко по ИТ – 1 ученик. За първа година наши ученици участват в олимпиади по Астрономия и Гражданско образование, където имаме ученик заел 3 място на Национална олимпиада по ГО.  За участие в национален кръг по философия бяха предложени 3 ученика, за което трябва още веднъж да благодарим на г-жа Караджова, ръководител на учениците по философия и ГО.
За да можем да представяме учебното съдържание по интересен и иновативен начин  в часовете и по-този начин да мотивираме за учене нашите ученици в гимназията ни се постави ново начало с провеждане на състезанието „Земята – позната и непозната“ Замислено като регионално състезание, чиято цел е да учениците да разработят мултимедийни проекти, есета и фотоколажи като изхождат  от  позицията  на  природините и обществени науки, на предприемачеството, на гражданското и здравното образование и професионалните учебни дисциплини, то се превърна в международно.  Надявам се следващата година да увеличим броя на участниците / тази година той бе 66/. Надявам се, че с подкрепата на Аграрния университет, Пловдив състезанието ще се  превърне в място за представяне качествени проекти, който да намират  приложение в учебните часове и да  правят ученето по-привлекателно и ефективно.  
Когато става дума за състезания не може да не отбележим работата на учители като Мария Удева, Людмила Каратанчева и  Славчо Ангелов, които  със своята креативност  водят своите ученици към  успех на Регионални и Национални състезания и под тяхно ръководство те заеха и тази година  призови места и много радост на всички..
За постигне  по-добро качество на преподаване  и развиване   позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично мислене и творчеството  от голямо значение е и проучване и прилагане на опит в международен аспект. А това се постига с осъществяване на международно сътрудничество и обмен на добри практики.  През изминалата година  не успяхме да разработим проект за мобилност на специалисти по професионално образование и обучение поради ограничения в самата програма / възможността е само една мобилност на учители или ученици/. Но беше разработен проект за партньорство по програма Леонаддо с наимениование „Паспорт на европейски умения в земеделието“, беше разработен проект по програма Коменски, партньорства  с наименование „Стената“, който може да се каже че е  продължение на „Моето училище е моят дом“ и „Границите и как да ги преодолеем“, защото третира сходни проблеми. Беше разработен двустранен проект в който нашето училище е координатор Беше разработен и проект за Медийната грамотност по програма към Академията на училищата от централна Европа от Катя Петкова и може да се похвалим, че от септември ще работим по него.
В квалификационния план бе заложено да предприемем действия за участие в Учебни визити които са  част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации".  Една от кандидатурите ни за участие в   тази програма  бе одобрена, но не бе реализирана поради субективни причини.
Надявам се,  че г-жа Терзиева след  участието си в квалификационен курс по програма Коменски наесен ще пренесе добър международен опит в преподаването на чужд език.
Правейки анализ на работите, които се координират и контролират от главния учител може да се каже,  че голяма част от заплануваното е реализирано. Не са проведени училищен кръг на конкурсите Училището –  желана територия на ученика“  и „Добри педагогически практики по гражданско образование”. Причината за това е промяна на периода на провеждане от страна на МОМН / те ще се провеждат на  две години/.
Успехите на нашето училище са много и те не се дължат на работата на главния учител.  Те се дължат на упорит и активен труд на всички учители и ученици.
За да станем всички ние  устойчиви и приобщаващи учениците учители, с професионални умения, за да се превърнем  в ключов двигател по пътя на ученика към работното място, ние трябва  да работим за своето усъвършенстване, трябва да продължаваме да  се учим.
Трябва да следваме традициите,  да разработваме нововъведения и иновации и да управляваме по-добре знанието – своето и на нашите ученици... Затова предлагам на Учителския съвет да вземе следните решения:
1.    Всеки учител от колектива да разработи и актуализира своето професионално портфолио до 15 септември. Същото портфолио да служи за опорен елемент на комисията за диференцираното заплащане.
2.      МО класни ръководители, педагогически съветник и главен учител да разработят цикъл от лекции, които да се публикуват на сайта на гимназията и така да сложим начало на изграждане на виртуално училище за родители.
3.      Откритите уроци да се провеждат извън учебното разписание. Ден преди превеждането им да бъде представена методическата разработка на урока и помощните материали към него.
4.  Да се продължи работата по темата за   преодоляване на  дребните неща, за по-привлекателен учителски труд  с дискусии, семинари и педагогически тренинг като се продължи добрата практика на изнесеното обучение обучение  / тема Синдром на професионалното изчерпване – признаци и превенция/.
Забележка: Отчетът е приет на заседание на Педагогически  съвет на 12.06.2012 година

четвъртък, 7 юни 2012 г.

Стратегия


Всяко училище, в желанието си да провежда добра, качествена общообразователна и професионална подготовка, разработва собствена стратегия, основана на принципите и насоките на ЗНП, ППЗНП, приоритетите на МОМН, Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание 2006–2015 г., Националната стратегия  за въвеждане на ИКТ в училищата в България , Националната стратегия за младежта (2010-2020) и  Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР). 
Осъзнатата необходимост от промяна  не е само в резултат на социално-икономическите промени в нашето общество през последните години. Тя е определена от  резултатите, който българските ученици показват във външното оценяване, ДЗИ. Изследването, извършено   по  Програма за международно оценяване на учениците /PISA/  на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2009г  за грамотността по четене и определянето  на  способността ученикът да разбира, използва и осмисля писмен текст по време на ученето не поставя българския ученик в челните места. Същото е и с постижения на учениците по математика и природни науки.  Постигнати  са  резултати, които са значително под средния за ОИСР. България има среден резултат от 429 точки и се нарежда на 46-а позиция сред 65-те участници в PISA 2009.
Сравнявайки PISA 2009 с PISA 2000 виждаме добавеното шесто ниво, което служи за измерване на  най-високото  равнище на познания и умения при четене, математика и природни науки,  които 15-годишните ученици могат да притежават. Учениците с резултати, съответстващи на шесто равнище от скалата по четене са ученици, които са готови  приемат новости,  да ги оценяват,  като се основават на всички достъпни данни,  а по математика те са ученици  с необходимите познания и умения за извършване на сложни математически операции. Те формулират концепции, обобщават, използват, свързват и сравняват информация  от различни източници, осмислят я и преобразуват от един вид в друг. Това много ценно умение е постигнато  само в 0,2 %   и 0,8%  съответно по четене и математика  от учениците от България, участващи в изследването.
„Бъдещето на грамотността се пресича с настоящето на ИКТ грамотността“ се казва в „Училище за утрешния ден“ /материалът е издаден от  Центъра за контрол и качество на образованието /.
Доказателство за качеството на резултатите от образованието са изграждане, развиване и усъвършенстване на  нови умения в информационното общество произтичащи от Европейската квалификационна рамка като езикова грамотност и комуникация на майчиния език и на чужд език; базисни компетенции по математика, наука и технология, дигитални компетенции, да се научиш как да учиш, предприемачество междуличностни и граждански компетенции и обща култура.
Думите  креативност и иновативност са основа на работните програми на  българското училище и са в унисон със  стратегия Европа 2020, продължение на Лисабонската конвенция. Те са инструмент за осигуряване на социален просперитет с сътрудническо.  Икономическата криза може да се преодолее  като в тях се включат таланта и креативността на учители и ученици. Така образованието ще стане двигател за развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
В 21 век, когато общуването и сътрудничество са основа на стратегия Европа 2020, са необходими познания за поне два чужди езика.  Недопустимо е да показваме несъвършенство при употреба  на родния си език. Същото може да се каже за математическите компетентности и логическо мислене. Развиването на езикова грамотност и комуникация на майчиния език, компетенции по математика чрез ИТК, съчетано с Европейския модел за организационно съвършенство ще бъде една стъпка към добро сътрудничество, изграждането  на иновативен капацитет ще бъде  гарант за качествено обучение и изграждане на умения за учене през целия живот.