DK

DK
Учителско портфолио

Translate

сряда, 25 април 2012 г.


План
За провеждане на  квалификационен семинар на учителите от Земеделска професионална гимназия гр.Сандански
29-30 април 2012 в КЦ „Кредо” с. Трудовец

29.04.2012г.
9:00 Отпътуване от двора на училището
14:00 – 15:00 – Настаняване
15:00 – 16:00 – Педагогиески съвет при дневен ред
  1. Определяне на педагогически специалисти, които да бъдат включени в дългосрочни  и краткосрочни форми на квалификация и обучение по проект BG51PO0001-3.1.03-0001 Kвалификация на педагогическите специалисти"
Докладва: Гл.учител, Директор
  1. Анализ на работата на за формиране на  шестата ключова  компетентност от  Европейската референтна рамка  „Гражданска компетентност и умения  за личностно общуване»
Докладва : Председател МО обществени науки и Гражданско образование
16:00 – 16:30 Кафе-пауза
16:30 – 17:00 Представяне на проект «Разширена Реалност» в който гимназията участва като партньор.
Докладва: Гл.учител
17:00 – 17:30 Как да направим успешна презентация за нашия урок.
Докладва: Гл.учител
19:00 – Вечеря

30:04.2012г.
8:30 – 9:00 Закуска
9:00 -13:00 квалификационен курс на тема „Професионален стрес и съхранение на учителя”
                                                                       Лектор: Любов Георгиева
13:00 - 13:30 Обсъждане и приемане на правила, които ще помогнат на учителя по-лесно да преодолява дребните неща и ще  превърнат неговия труд  в по-привлекателен.

13:30 – 14:30 Обяд и отпътуване
                                                                                  Директор :
                                                                                  / Емил Терзийски/