DK

DK
Учителско портфолио

Translate

събота, 10 декември 2011 г.

Иновативни практики в образованието


Доклад, представен на конференция "Иновационни практики в образованието"
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 9-10 декември 2011 година


 тема : Екипната работа – гарант за качествено професионално образование
Автор :   Емил Иванов Терзийски, директор на ЗПГ
Съавтор:             Дина Лозанова Кириловаглавен учител по информатика и ИТ
Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр.Сандански
Настоящият доклад представя как екипната работа  в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Сандански, помага за  умело съчетаване на  добри практики с  иновации в образователния процес. . В него   са показани добри практики и иновации през учебната 2010-2011 година..

Ключови думи: екип, иновация, добра практика, проект.
The present report shows how the teamwork in Professional  Agricultural School ". Kliment Timiryazev." - town of Sandanski, successfully helps combining innovation with the best practice in education. It presents good practice and innovations in the school year 2010-2011.
Keywords: team, innovation, good practice, project.
ЗПГ „Климент Тимирязев“ е гимназия с 55 годишен опит, която с усилена работа и инициативност успя да изпъкне сред пъстрото разнообразие от професионални гимназии и да си изгради авторитет на училище, провеждащо иновативно професионално обучение.  За да бъде  постигнато всичко това - добро качество и ефективност на обучението,  учителския колектив в гимназията  работи  за една, единствена  цел – професионалната реализация на нашите възпитаници. Обединени от тази цел, учителите и учениците в ЗПГ   умело съчетават стари и известни приоми от дългогодишния опит с нововъведения и иновации.
В по-конкректен аспект ние използваме натрупания опит от :
1.                  Работа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – програмни схеми „Да направим училището привлекателно за младите хора“  и „Ученически и студентски практики“.
Училището ни успешно реализира по 2 проекта от всяка схема. По първата,  „ Да направим училището привлекателно за младите хора“  с добре сформирани екипи за управление на проекти като Средношколски Център „Младежка активност“ и „Учене чрез правене“ ние успяхме да включим в извънкласна дейност последните 2 учебни години повече от 1400 ученика. Дейностите и по двата проекта привлякоха интереса на учениците и на обществеността в Сандански. За реализирането им бяха използвани нестандартни подходи. Водещата идея, да се преодолее пасивността на учениците, даде добър резултат. Учениците се  забавляваха, работейки в различни клубове по интереси,  разширяваха своите знания и компетентности. Дейността „Училищен парламент” бе продължена с участието ни в програма „Посещения и мултиплициране на общественото мнение”. Така през юни 34 ученика и 4 учителя посетиха Брюксел и Европейския парламент. Така  те се запознаха с дейността му и натрупаха опит как по-добре да организират работата си в Училищния парламент. Дейностите  като „Тиин-комеди“,  Тийн-синема, ученическите компании, спортни клубове и други, работят и днес и са желани форми на извънкласна дейнст защото дават добра възможност  за изява. По втората схема „Ученически и студентски практики“ заложихме на доброто партньорство с туристическия бизнес в града. В двата проекта „Заедно за по-можещи специалисти“ част 1 и част 2 успяхме да проведем в реална работна среда допълнително професионално обучение на 159 ученика. Това обучение предостави на учениците нови възможности за осмисляне  на тяхното  свободно  време и подпомогна туристическия бизнес в общината. Ползите от двата проекта са 240 часа прекарани заедно – ученици, наставници и учители, натрупан опит за работа в реална работна среда, разработени индивидуални задания за всяка професия, умения за работа в екип и възможност за упражняване на други професии в хотелския бизнес, различни от изучаваната. Явно е, че изпълнението на подобни съвместни дейности с представителите на туристическия бизнес помага много за създаване на съответствие между кадрите, които подготвя образователната система и потребностите на туристическата индустрия и ние ще продължим това добро партньорство.
  1. Международно сътрудничество – това е десет годишна практика, започнала с контакти с Македония и Франция.
През последните две учебни години  73 ученика и  26 учителя  участваха в дейности извън страната ни по  програма „Учене през целия живот“  Коменски и Леонардо да Винчи. Работата ни по проект „Моето училище е моят дом“ – получил сертификат за качествено  изпълнение и „Границите и как да ги преодолеем“, изпълнявани по секторна  Коменски и „Моята професия –моят мост към света“ по реализиран по секторна програма Леонардо да Винчи ни дадоха възможност да приложим различни методи от други страни в нашата педагогическа работа като:
·         начин за организиране на чуждоезиково обучение, в което разделянето на класа на групи е на базата на постигнат успех и след определен период от време ученикът има възможност да смени групата си;
·         начини за организиране на местни инициативи за протести, свързани с екологията;
·         начини за естетизиране на учебната среда;
·         начини за развиване на потенциала на ученика;
·         взаимодействие между учител, ученик и родител;
·         техники за борба с агресията ;
·         опит в организиране и провеждане на професионалното обучение и т.н.
Позовавайки се на опита, получен от 55 годишното професионално образование, екипът на Земеделска гимназия се опитва в своята работа да използва нови методи, да прави промени. Като иновационни можем да посочим следните методи и дейности, проведени през изминалата учебна година:
1.      Организиране и провеждане на Панаир на професионалното образование.
Обхват : Всички ученици
Област на иновацията:Управление на учебния процес
Същност  Родители и ученици от община Сандански в предварително определен ден, включен в план-мероприятията за празника на гр. Сандански, бяха поканени на площада и имаха възможност да  се запознаят не само със съответната професия, но и да опитат  продукти,  изработени от самите ученици. На панаира бяха показани и извънкласни дейности като работата на клуб „Леб и вино“, клуб по „Спортна стрелба“. Учениците от професия туризъм представиха спектакъл, посветен на Спартак, патрон на град Сандански, който е роден и живял по нашите земи.
Ефект от иновацията: Популяризиране на професиите. Възможност за изява на учениците. Осъществяване на успешен прием в гимназията през учебната 2011/2012 год.
2.      Усъвършенстване на системата за вътрешна квалификация в гимназията.
Обхват : всички педагогически кадри
Област на иновацията: Повишаване квалификацията на учителите.
Същност Усъвършенстването на системата за вътрешна квалификация в ЗПГ се състои в:
·         Разработване на учителско портфолио – от всеки старши учител;
·         Разработка на електронно портфолио за квалификационната и методическа работа под форма на сайт http://zpg-headteacher.comuf.com/
·         Провеждане на открити уроци, предварително разработени в МО
·         Въвеждане на вътрешни правила за диференцирано обучение по Английски език в 9тите класове
·         Провеждане на вътрешно обучение и педагогигески практикуми  по актуални теми като : Умения за учене или как да ги развием; Проектът - средство за осъществяване на междупредметните връзки; Възможностите на информационните технологии при диагностициране постиженията на учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове;
·         Използване възможностите на изнесеното обучение за сплотяване на колектива – проведен курс с участие на 39 учителя в НОИД гр. Банкя на тема „Взаимодействие между учители и родители“ и курс в Катарино, на който беше разгледана стратегия „Европа 2020“ и темите „Използване на Web платформа за методическа работа и взаимодействие с учениците“, „Взаимодействие с класните ръководители“ и „Работа с училищна документация“.
Ефект от иновацията Подобряване качеството на учителския труд, изграждане на банка съдържаща добри практики и методи на преподаване, която може да бъде използвана от всеки / в училище, в страната/, по-мотивиран и  по-сплотен колектив.
3.      Естетизирана на учебната среда
Обхват : 8 паралелки от училището
Област на иновацията: Гражданско образование
Същност Комисията по Естетизиране на учебната среда обяви конкурс „Моята класна стая – моят дом“ със състезателен характер. В него се включиха 8 паралелки . Заедно с класните си ръководители и преподавателя, отговарящ  за кабинета  със свои средства и най-вече труд реновираха 8 кабинета.
Ефект от иновацията Подобряване състоянието на материалната база, създаване на по-приятна среда за учене, възпитаване в дух на отговорност, инициативност и гражданска позиция.
4.      Използване метода  на проекта в учебните часове по биология и география.
Обхват : 8  и 9 класове
Област на иновацията: Междупредметни връзки – биология, география и ИТ
Същност Използвайки метода  на проекта в часовете по биология и география учениците разработиха презентации, постери, есета, свързвайки ги с темата „Чиста вода за всеки“ и Нашата планета – Наш дом- Земя за всички. Дискусиите излязоха извън рамките на часовете. Големият интерес към темите и желанието за по-голяма публичност и споделяне доведоха до провеждането на 2 училищни състезания.
Ефект от иновацията Проведени 2 училищни състезания, посветени на 22 март – деня на водата и 22 – ден на земята. Възможност за изява на учениците. Умело осъществяване на междупредметни връзки, формиране на екологична култура. Повишаване на ИКТ уменията.
5.      Оценяване на практическите умения и компетентности.
Обхват : Ученици, обучавани по специалност Цветарство .
Област на иновацията: Методи на оценяване.
Същност Въвеждане на нов подход при оценяването на практически изпит по професия Цветарство. Към рецензията на преподавателя се прикрепват графични изображения на продукта, създаден от ученика.
Ефект от иновацията  Възможност работата на ученика да бъде съхранена за по-дълъг период от време , оценката е мотивирана и подкрепена с доказателства.
6.      Ден на здравословното хранене
Обхват : Ученици от професии Хлебар-слдакар,  Готвач, Сервитьор и техните учители по професионална подготовка. Потребители са всички ученици от гимназията.
Област на иновацията: Интерактивност
Същност Провеждане на ден на здравословното хранене -  кампания за популяризиране на воденето на здравословен живот. Учениците от специалностите, свързани с храненето представиха ползите от този живот, показаха последствията и предложиха на вниманието на всички да опитат здравословни храни, приготвени от тях. 
Ефект от иновацията  Възможност всеки ученик да провери своя индекс на телесна маса.  Възможност за дегустация на сладкиши  с овесно брашно. Провокиране на ученика да започне да води здравословен живот и да опита здравословни храни, продукт на наши ученици,. Създаден  информационен кът за здраве в училищния стол.
Много от формите на работа в ЗПГ не намериха място в това изложение.  Но те и всичко споменато до сега ни правят един добър екип, който  умело съчетаване на иновацията с добрия опит. Добрата екипна работа ни превърна в  търсено училище. То е мястото, където учители и на ученици имат поле за изява и личностно развитие..[i]


[i] Използвана литература и информационни източници:[i]
  1. проф. д-р Балкански П., ст.ас. Шехова М., Джиголова Д., Интерактивни методи на обучение и управление, Просвета, РИО-Благоевград, Междууниверситетски Институт по мениджмънт на образованието ИнтерАула, 2010 година
  2. проф. д-р Стефанова, М.,Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. – Управление на средното образование, 2006,
  3. Д-р Хелън Барет, E-Portfolios for Learning,   Вашингтон, САЩ, http://blog.helenbarrett.org/http://blog.helenbarrett.org/
  4. Малинка Иванова, Добрите практики при разработване и внедряване на еПортфолио,  07 октомври 2008, поместено  в
  5. http://cio.bg/2083_dobrite_praktiki_pri_razrabotvane_i_vnedryavane_na_eportfolio
  6. Nathan William Scott: Teaching Portfolio (n.d.) Retrieved 6th February 2010 from


понеделник, 5 декември 2011 г.

Интерактивна дъска


41 учителя от Земеделска професионална  гимназия, гр.Сандански преминаха обучение за работа с интерактивна дъска. Учителите получиха умения да управляват новите придобивки в училището като същевременно с това се забавляваха. Всички участници успешно издържаха изпита и получиха сертификат за това.
Лекторите Ивайло Иванов и Пламен Петров, автори на няколко учебника по информатика и информационни технологии, заинтригуваха учителите- участници в курса  като им показаха реални примери за интерактивно използване на дъската в уроците по английски език, математика, география, биология и история. 
Освен с функционалните възможности на новите придобивки, учителите работиха със следните софтуерни продукти:
FreeClass 
Qwizdom WizTeach.