DK

DK
Учителско портфолио

Translate

неделя, 20 ноември 2011 г.

Есенен научно - образователен форум 18-20 ноември 2011

Учителят : призвание, компетентност , призваниеЕкип от Емил Терзийски, директор и Дина Кирилова, главен учител на Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански взеха участие в есенния научно-образователен форум  в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към    СУ „Св. Климент Охридски” , гр. София.
На него те представиха иновативната практика с доклад на тема "портфолиото – средство за повишаване на професионалната компетентност на учителя".
 Смисълът на форума бе са се  обменят добри практики, свързани със състоянието и перспективите в дейността на учителя професионалист в контекста на  трите аспекта на темата на форума:
призвание – с референция към осъзнатия развиван потенциал/предразположение за упражняване на учителската професия;
компетентност – разбирана като сравнително завършен комплекс от способности и качества – основа на професионалната реализация и развитие;
признание – остойностяване (чрез придаване на измеримост, съответно – и измерване) на професионализма. 
Изнесеният доклад представя системата за вътрешна квалификация в ЗПГ Сандански, основана на използването на иновационни технологии паралелно с традиционни квалификационни практики. В нея са включени   различни дейности - открити  уроци  , планиране, разработване на програми, вътрешни правила, анализи и методически материали, вътрешно квалификационни семинари и практикуми. Сайтът на главния учител, достъпен на адрес  http://zpg-headteacher.comuf.com  е електронното портфолио на системата за квалификация и методическа работа в гимназията, в която от 61 педагога  41 са старши учители. Всеки старши учител използва своето   портфолио, за да  планира собственото си развитие,  да анализира постигнатото и да оцени работа си.
Докладът  посочва  бъдещите намерения за работа като използване на Web платформи за изготвяне на електронно портфолио на методическите обединения и учители, използването на Wiki педагогиката за сътрудничество между учител и ученик.
Достъп до всички доклади можете да имате   тук

Заключителната декларация на форума е достъпна на: http://www.diuu.bg/Esenen_forum/Esenen_forum_Zakljuchitelna_deklaracia.pdf

Portfolio – An improvement device for  professional competence/qualification of the teacher

The official current report submit a system of internal qualification/training applied within the Agricultural Professional High School,  Sandanski. It h is based on the use of innovative technologies with the traditional qualification/training practices The system  includes different activities, such as, open lessons, planning, program development, internal rules system setup, analyses, and methodical materials, internal qualification seminars and practicum.  The head teacher’s  website is accessible on http://zpg-headteacher.comuf.com. This is an on-line portfolio of the qualification system and methodical work at the High school, where 41 out of the total of 61 teachers are teachers. Each senior teacher uses his portfolio to plan his personal development, and to analyze what ha already been achieved and to self-asses own work.
The report points the future work intentions, such as using Web platforms to build-up a virtual portfolio of the methodical  unions and teachers, the use of the Wiki pedagogy about for cooperation between the teacher and the student.
понеделник, 14 ноември 2011 г.


Разработка на нов проект

В периода от 10 до 13 ноември Земеделската професионална гимназия бе домакин на работна среща за подготовка на нов проект  по програма  „Учене през целия живот“  секторна програма Леонардо да Винчи, Партньорства.
 Главната цел на проекта, в който ще участват аграрни училища от  6 страни – Холандия, Полша, Норвегия, Румъния , Италия и България е свързана с обучението по аграрните професии. Учителите от партньорските страни  бяха единодушни, че новият  проект  трябва да помага за по-добра мотивация на учениците и  да подобрява качеството на  професионалното  обучение. Формирането на  повече практически   умения ще бъде на  фокус на дейностите по проекта .  
По време на срещата бяха уточнени темите за работа по време на мобилност  във всяка страна и крайните продукти на проекта.  Споделяйки  добри практики, партньорите  ще търсят решения за доближаване на квалификационните си  системи до европейската.
Проектът ще използва ИКТ за комуникация и ще разработва  нови методи на преподаване .  За това говори и осъщественото виртуално участие на учители от Италия и Румъния, които не успяха да пристигнат в Сандански. 
По  време на визитата  гостите успяха да посетят Рупите, Роженски манастир и Мелник, където дегустираха червено вино, произведено в нашия район.
Роженски манастир
Дегустация на вино в Кордопулова къща