DK

DK
Учителско портфолио

Translate

понеделник, 13 юли 2009 г.

Ромале


Земеделска професионална гимазия «Кл. Тимирязев» гр. Сандански и театър „Ромале” – мост за социална интеграция

За процеса на интеграция на малцинствата в образованието се говори много малко. Неравностойното образование, което получават децата от ромски произход е причина за цялостната обществена неравнопоставеност на ромската общност в България. Младите роми преждевременно напускат класните стаи и остават така да се каже на улицата – без образование и професия. Девойките стават майки преди да са навършили пълнолетие.
В нашата гимназия около 7% от ученицте са от ромски произход. За да можем по-дълго да ги задържим в училище ние, педагозите провокираме тяхната изява в тази области, където са най-добри - песни и танци. Така се породи и идеята за създаване на юношеския музикално-драматичен театър „Ромале”. Кандидатствахме с проект по програма „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства” към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН и го спечелихме. Проведохме кастинг за подбор на деца от български и ромски произход / нали театъра ще бъде мост за социална интеграция/, поръчахме костюмите, закупихме музикални инструменти.


Като всяко начало и тук се сблъскахме с различни проблеми. Подбраните ученици са от различни класове, с различно седмично разписание. Това доведе до няколко провалени репетиции на театъра или пък до провеждането на някои от тях в камерен състав. Нещата обаче коренно се промениха след първите изяви на театъра –празника на специалност Лозаро-винар Трифон Зарезан и традиционния пролетен бал. След това се заредиха Цветница, деня на Европа, празника на чуждите езици и патронния празник. Театърът участва и в концерт на Детски център „Феникс – 2000”, партньор по проекта. Участието на групите към театъра в спекатакъла „Запазете синята планета” ги направиха популярни сред санданската общественост. Благодарение на аплодисментите, който нашите артисти получиха , те станаха по-мотивирани, по-сплотени , с по-голямо желание да работят заедно. Това особенно добре пролича по време на екскурзията до Кърджали, Перперикон, Златоград, на която групата „Тарамбуки” показа своят талант не само по време на пътуването – в автобуса , тя стана основен вдъхновител на веселието по време на вечерите в Кърджали и Златогад.

Изхождайки от всичко постигнато до тук и отчитайки огромния труд и усилия, положени от хореографа Марина Димова и учителя по музика Димитър Котев, Педагогическия съвет към гимназията прие програма за интегриране на ученици от ромски произход и взе решение да кандидатстваме с нов проект – продължение на настоящия пред Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. С очакваните средства ще закупим нови музикални инстументи, ще разнообразим реквизита на театъра. Но дори те да не бъдат отпуснати, дейността на театъра ще продължи, защото ние се убедихме, че извънкласните форми на работа водят до успех за по-бързо интегрирне учениците от ромски произход . Умелото използване на дарбите и таланта им ги задържа по-дълго в училище. В гимназията ще се запази, създадената вече етническа толерантност , ще се променят отрицателните нагласи, стериотипи и страхове , прояващи се понякога сред голяма част от населението в страната ни по отношение на ромските малцинства . Ще бъде изграден позитивен образ на ромското малцинство и ще се повиши авторитета на ЗПГ „Кл. Тимирязев” сред ромското население , ще се подобрят вързките между училище- учител – родител.