DK

DK
Учителско портфолио

Translate

сряда, 9 май 2012 г.

Статия за вътрешната квалификационна дейност


Постигнето  на добро качество и ефективно  обучението в една професионална гимназия  е зависимо  от професионалната компетентност на педагогическия персонал.  За да повиши педагогическата и методическата подготовка и да създаде по-добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на специалистите в гимназията ни е изградена система за вътрешна квалификация, която всяка година се актуализира и усъвършенства, така че да влияе  на качеството на преподаването,  а от там и по-висока успеваемост на нашите ученици.  
Отчитайки голямото значение на  личното професионално израстване на всеки учител и през настоящата учебна година в квалификационната програма на гимназията бяха включени и проведени 19 открити урока. Всички те бяха посветени на 55 годишнината на училището.  Голяма част  от методическите им разработки бяха публикувани на сайта на главния учител, който е електронно портфолио на квалификационната и методическа работа в училището. Разработките по математика и български език и литература бяха публикувани в сайта на проект „Управление на иновации“, в който нашето училище е едно от четирите училища от областта,  разработващи нови и творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност. 
За да планират собственото си развитие,  да анализират постигнатото и оценяват работа 41 старши учители oт общо 61, работещи в гимназията,  продължиха да използват добрата практика  с използване на лично портфолио. Реализирането на личните професионални цели, обмислянето им и споделяне на някои  добри практики чрез портфолиото помагат  за изграждане на един по-мотивиран и  по-сплотен колектив. 
Не без значение за кариерното развитие на учителите са и проведените през последните 2 учебни години вътрешно квалификационни обучения и педагогически практикуми. Темите като Умения за учене или как да ги развием; Проектът - средство за осъществяване на междупредметните връзки, Разработване и управление на образователни проекти в класната стая - интерактивен метод на обучение; Как да преодолеем дребните неща, за да направим учителския труд по-привлекателен  мотивираха  колектива  за кариерно развитие и го насочиха към конкретни дейности за  последващо формиране на ключови компетентности и  професионално израстване на учащите .   
Използвани бяха възможностите на изнесеното обучение за сплотяване на колектива като за последните 2 години бяха проведени 3квалификационни  курс – в Банкя,  Катарино и Трудовец. По време на изнесеното обучение  бе разгледана стратегия „Европа 2020“ и темите „Използване на Web платформа за методическа работа и взаимодействие с учениците“, „Взаимодействие с класните ръководители“ и „Работа с училищна документация“,  Презентацията, средство за интерактивност на урока. 
За да стане класната стая едно интересно място за творческо учене и да подобрят своите ИКТ умения 42 учители от гимназията преминаха курс за работа с интерактивна дъска.  Използването на тези  нови технически средства и очакваното въвеждане  на новата технология „Разширена реалност“  в педагогическата практика на учителите от гимназията ще бъде условие педагозите, работещи в Земеделската гимназия да станат по креативни и успешни в представяне на  учебното съдържание по интересен и иновативен начин. 
Успехите на нашето училище са много, те се дължат на упорит и активен труд на учители и ученици.  За всичко това помага и системата за квалификацията. И за да стане учителя устойчив и приобщаващ, с професионални умения, за да се превърне в ключов двигател по пътя на ученика към работното място ние трябва умело да съчетаваме старите и известни приоми, да разработваме  нововъведения и иновации. Само така системата за вътрешна квалификация ще помогне  на учителя да изпълни своето призвание. 

Забележка: Статията е за училищния вестник, посветен на 55 години Земеделска професионална гимназия 
гр.Сандански

вторник, 1 май 2012 г.

Проект LARGE - представяне пред учителите от Земеделска гимназия, гр.Сандански

сряда, 25 април 2012 г.


План
За провеждане на  квалификационен семинар на учителите от Земеделска професионална гимназия гр.Сандански
29-30 април 2012 в КЦ „Кредо” с. Трудовец

29.04.2012г.
9:00 Отпътуване от двора на училището
14:00 – 15:00 – Настаняване
15:00 – 16:00 – Педагогиески съвет при дневен ред
 1. Определяне на педагогически специалисти, които да бъдат включени в дългосрочни  и краткосрочни форми на квалификация и обучение по проект BG51PO0001-3.1.03-0001 Kвалификация на педагогическите специалисти"
Докладва: Гл.учител, Директор
 1. Анализ на работата на за формиране на  шестата ключова  компетентност от  Европейската референтна рамка  „Гражданска компетентност и умения  за личностно общуване»
Докладва : Председател МО обществени науки и Гражданско образование
16:00 – 16:30 Кафе-пауза
16:30 – 17:00 Представяне на проект «Разширена Реалност» в който гимназията участва като партньор.
Докладва: Гл.учител
17:00 – 17:30 Как да направим успешна презентация за нашия урок.
Докладва: Гл.учител
19:00 – Вечеря

30:04.2012г.
8:30 – 9:00 Закуска
9:00 -13:00 квалификационен курс на тема „Професионален стрес и съхранение на учителя”
                                                                       Лектор: Любов Георгиева
13:00 - 13:30 Обсъждане и приемане на правила, които ще помогнат на учителя по-лесно да преодолява дребните неща и ще  превърнат неговия труд  в по-привлекателен.

13:30 – 14:30 Обяд и отпътуване
                                                                                  Директор :
                                                                                  / Емил Терзийски/

петък, 30 март 2012 г.

Квалификационен семинар в Земеделска професионална гиманзия гр. Сандански

На 27 март учителите от Земеделската професионална гимназия проведоха квалификационен практикум на тема "Как да преодолеем дребните неща, за да направим учителския труд по привлекателен за нас?.
По време на практикума бяха представени резултатите от проведените анкети сред 36 старши учители, чиято цел бе да се идентифицира тяхната мотивация за работа и да се открие какви са проблемите в педагогическата работа и как те могат да бъдат преодоляния. 
На практикума се прие и план и времеви график за следващите   действия. 
петък, 23 март 2012 г.

Как да научим чужд език


статия от Стив Кауфман 


1)Възможност за пълноценно прекарване на времето!
До момента най-важният фактор е, колко време сте потопени в езика. Колкото повече време прекарвате с езика, толкова по-бързо ще го научите. Това означава, слушане, четене, писане, говорене и изучаване на думи и фрази. Това не означава да седите в клас, да гледате през прозореца, да не слушате  другите обучавани, които не говорят добре или пък обясненията на учителя  на собствен  език за правилата езика. Това означава да прекарвате приятно времето и да бъдете свързани с езика,  който изучавате.
2) Слушайте и четете всеки ден!
Слушайте, където и да сте на вашия MP3 плейър. Прочетете това, което слушате. Слушайте и прочетете неща, които ви харесват. Слушайте и четете нещата,за да можете да започнете да разбирате. Слушайте и четете  дори когато разбирате отделни  части. Ако упражнявате слушането и четенето, ще свикнете с езика. Един час слушане на музика или четене е по-ефективен от много часове на класа време.
3) Съсредоточете се върху думите и фразите!
За да изградите речника си, ще се нуждаете  много от това. Започнете да отбелязвате как  думите  идват заедно като фрази. Научете тези думи и фрази, чрез слушане и четене. Четете онлайн, използвайте  онлайн речници,  направете свои собствени списъци с лексика за четене и преговаряне. Скоро ще се сблъскате с нови думи и фрази, на друго място. Постепенно ще можете да ги използвате. Не се притеснявайте за това колко точно говорите, докато сте натрупали много думи чрез слушане и четене.
4) поемете отговорност за собственото си образование!
Ако не искате да научите езика, няма. Ако искате да научите езика,вземете нещата в свои ръце.  Изберете интересно съдържание за слушане и четете. Потърсете на думи и фрази, които разбирате по време на  слушането и четенето. Не чакайте някой друг да ви покажа език, нито да ви кажа, какво да правя. Открийте езика сами и се обогатявате с неговата лексика . Говорете какво чувствате . Напишете го когато се чувстваш като нея. Един учител не може да ви научи да проговорите на езика плавно, но вие  можете да го  научите постепенно , ако го искате.
5) Отпуснете се и се забавлявайте!
Не се притеснявайте за това, което не можете  да си спомните , или все още не  разбирате, или все още не може да говорите добре. Това няма значение. Вие се обучава и така ставате по=добри. Езикът ще се изясни постепенно  в мозъка ви, но това ще се случи по график, който не можете да контролирате. Така че, седнете и се наслаждавайте. Просто се уверете, че прекарвате достатъчно време с език. Това е най-голямата гаранция за успех.

четвъртък, 15 март 2012 г.

Регионално състезание "Земята - позната и непозата"


Състезанието ще се проведе за  първи  път на 22 АПРИЛ - Денят на ЗЕМЯТА.
Посветено ена 55 годишнината от основаването на Земеделската гимназия.   В състезанието ще участват ученици самостоятелно или в екип – от VIII клас до ХІІ клас. Те работят ще представят своите разработки  под мотото „Земята,  която ни храни“
Надяваме се   техните работи да бъдат от позицията  на  природините и обществени науки, на предприемачеството, на гражданското и здравното образование и професионалните учебни дисциплини свързани с темата.  Като инструмент за разработка използват Информационните технологии. 
Състезателите категории са 3 :
 • ЕСЕ
 • Фотоколаж;
 • Мултимедийно приложение
Ще бъдат връчени парични награди и грамоти за добро представяне  за всяка категория както следва:
 •  първо място  - 100 лева
 • второ място – 75 лева
 • трето място – 50 лева
Всички участници в състезането получават грамота за участие.
Повече информация ще намерите на  страницата на състезанието

събота, 10 декември 2011 г.

Иновативни практики в образованието


Доклад, представен на конференция "Иновационни практики в образованието"
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, 9-10 декември 2011 година


 тема : Екипната работа – гарант за качествено професионално образование
Автор :   Емил Иванов Терзийски, директор на ЗПГ
Съавтор:             Дина Лозанова Кириловаглавен учител по информатика и ИТ
Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр.Сандански
Настоящият доклад представя как екипната работа  в Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Сандански, помага за  умело съчетаване на  добри практики с  иновации в образователния процес. . В него   са показани добри практики и иновации през учебната 2010-2011 година..

Ключови думи: екип, иновация, добра практика, проект.
The present report shows how the teamwork in Professional  Agricultural School ". Kliment Timiryazev." - town of Sandanski, successfully helps combining innovation with the best practice in education. It presents good practice and innovations in the school year 2010-2011.
Keywords: team, innovation, good practice, project.
ЗПГ „Климент Тимирязев“ е гимназия с 55 годишен опит, която с усилена работа и инициативност успя да изпъкне сред пъстрото разнообразие от професионални гимназии и да си изгради авторитет на училище, провеждащо иновативно професионално обучение.  За да бъде  постигнато всичко това - добро качество и ефективност на обучението,  учителския колектив в гимназията  работи  за една, единствена  цел – професионалната реализация на нашите възпитаници. Обединени от тази цел, учителите и учениците в ЗПГ   умело съчетават стари и известни приоми от дългогодишния опит с нововъведения и иновации.
В по-конкректен аспект ние използваме натрупания опит от :
1.                  Работа по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – програмни схеми „Да направим училището привлекателно за младите хора“  и „Ученически и студентски практики“.
Училището ни успешно реализира по 2 проекта от всяка схема. По първата,  „ Да направим училището привлекателно за младите хора“  с добре сформирани екипи за управление на проекти като Средношколски Център „Младежка активност“ и „Учене чрез правене“ ние успяхме да включим в извънкласна дейност последните 2 учебни години повече от 1400 ученика. Дейностите и по двата проекта привлякоха интереса на учениците и на обществеността в Сандански. За реализирането им бяха използвани нестандартни подходи. Водещата идея, да се преодолее пасивността на учениците, даде добър резултат. Учениците се  забавляваха, работейки в различни клубове по интереси,  разширяваха своите знания и компетентности. Дейността „Училищен парламент” бе продължена с участието ни в програма „Посещения и мултиплициране на общественото мнение”. Така през юни 34 ученика и 4 учителя посетиха Брюксел и Европейския парламент. Така  те се запознаха с дейността му и натрупаха опит как по-добре да организират работата си в Училищния парламент. Дейностите  като „Тиин-комеди“,  Тийн-синема, ученическите компании, спортни клубове и други, работят и днес и са желани форми на извънкласна дейнст защото дават добра възможност  за изява. По втората схема „Ученически и студентски практики“ заложихме на доброто партньорство с туристическия бизнес в града. В двата проекта „Заедно за по-можещи специалисти“ част 1 и част 2 успяхме да проведем в реална работна среда допълнително професионално обучение на 159 ученика. Това обучение предостави на учениците нови възможности за осмисляне  на тяхното  свободно  време и подпомогна туристическия бизнес в общината. Ползите от двата проекта са 240 часа прекарани заедно – ученици, наставници и учители, натрупан опит за работа в реална работна среда, разработени индивидуални задания за всяка професия, умения за работа в екип и възможност за упражняване на други професии в хотелския бизнес, различни от изучаваната. Явно е, че изпълнението на подобни съвместни дейности с представителите на туристическия бизнес помага много за създаване на съответствие между кадрите, които подготвя образователната система и потребностите на туристическата индустрия и ние ще продължим това добро партньорство.
 1. Международно сътрудничество – това е десет годишна практика, започнала с контакти с Македония и Франция.
През последните две учебни години  73 ученика и  26 учителя  участваха в дейности извън страната ни по  програма „Учене през целия живот“  Коменски и Леонардо да Винчи. Работата ни по проект „Моето училище е моят дом“ – получил сертификат за качествено  изпълнение и „Границите и как да ги преодолеем“, изпълнявани по секторна  Коменски и „Моята професия –моят мост към света“ по реализиран по секторна програма Леонардо да Винчи ни дадоха възможност да приложим различни методи от други страни в нашата педагогическа работа като:
·         начин за организиране на чуждоезиково обучение, в което разделянето на класа на групи е на базата на постигнат успех и след определен период от време ученикът има възможност да смени групата си;
·         начини за организиране на местни инициативи за протести, свързани с екологията;
·         начини за естетизиране на учебната среда;
·         начини за развиване на потенциала на ученика;
·         взаимодействие между учител, ученик и родител;
·         техники за борба с агресията ;
·         опит в организиране и провеждане на професионалното обучение и т.н.
Позовавайки се на опита, получен от 55 годишното професионално образование, екипът на Земеделска гимназия се опитва в своята работа да използва нови методи, да прави промени. Като иновационни можем да посочим следните методи и дейности, проведени през изминалата учебна година:
1.      Организиране и провеждане на Панаир на професионалното образование.
Обхват : Всички ученици
Област на иновацията:Управление на учебния процес
Същност  Родители и ученици от община Сандански в предварително определен ден, включен в план-мероприятията за празника на гр. Сандански, бяха поканени на площада и имаха възможност да  се запознаят не само със съответната професия, но и да опитат  продукти,  изработени от самите ученици. На панаира бяха показани и извънкласни дейности като работата на клуб „Леб и вино“, клуб по „Спортна стрелба“. Учениците от професия туризъм представиха спектакъл, посветен на Спартак, патрон на град Сандански, който е роден и живял по нашите земи.
Ефект от иновацията: Популяризиране на професиите. Възможност за изява на учениците. Осъществяване на успешен прием в гимназията през учебната 2011/2012 год.
2.      Усъвършенстване на системата за вътрешна квалификация в гимназията.
Обхват : всички педагогически кадри
Област на иновацията: Повишаване квалификацията на учителите.
Същност Усъвършенстването на системата за вътрешна квалификация в ЗПГ се състои в:
·         Разработване на учителско портфолио – от всеки старши учител;
·         Разработка на електронно портфолио за квалификационната и методическа работа под форма на сайт http://zpg-headteacher.comuf.com/
·         Провеждане на открити уроци, предварително разработени в МО
·         Въвеждане на вътрешни правила за диференцирано обучение по Английски език в 9тите класове
·         Провеждане на вътрешно обучение и педагогигески практикуми  по актуални теми като : Умения за учене или как да ги развием; Проектът - средство за осъществяване на междупредметните връзки; Възможностите на информационните технологии при диагностициране постиженията на учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове;
·         Използване възможностите на изнесеното обучение за сплотяване на колектива – проведен курс с участие на 39 учителя в НОИД гр. Банкя на тема „Взаимодействие между учители и родители“ и курс в Катарино, на който беше разгледана стратегия „Европа 2020“ и темите „Използване на Web платформа за методическа работа и взаимодействие с учениците“, „Взаимодействие с класните ръководители“ и „Работа с училищна документация“.
Ефект от иновацията Подобряване качеството на учителския труд, изграждане на банка съдържаща добри практики и методи на преподаване, която може да бъде използвана от всеки / в училище, в страната/, по-мотивиран и  по-сплотен колектив.
3.      Естетизирана на учебната среда
Обхват : 8 паралелки от училището
Област на иновацията: Гражданско образование
Същност Комисията по Естетизиране на учебната среда обяви конкурс „Моята класна стая – моят дом“ със състезателен характер. В него се включиха 8 паралелки . Заедно с класните си ръководители и преподавателя, отговарящ  за кабинета  със свои средства и най-вече труд реновираха 8 кабинета.
Ефект от иновацията Подобряване състоянието на материалната база, създаване на по-приятна среда за учене, възпитаване в дух на отговорност, инициативност и гражданска позиция.
4.      Използване метода  на проекта в учебните часове по биология и география.
Обхват : 8  и 9 класове
Област на иновацията: Междупредметни връзки – биология, география и ИТ
Същност Използвайки метода  на проекта в часовете по биология и география учениците разработиха презентации, постери, есета, свързвайки ги с темата „Чиста вода за всеки“ и Нашата планета – Наш дом- Земя за всички. Дискусиите излязоха извън рамките на часовете. Големият интерес към темите и желанието за по-голяма публичност и споделяне доведоха до провеждането на 2 училищни състезания.
Ефект от иновацията Проведени 2 училищни състезания, посветени на 22 март – деня на водата и 22 – ден на земята. Възможност за изява на учениците. Умело осъществяване на междупредметни връзки, формиране на екологична култура. Повишаване на ИКТ уменията.
5.      Оценяване на практическите умения и компетентности.
Обхват : Ученици, обучавани по специалност Цветарство .
Област на иновацията: Методи на оценяване.
Същност Въвеждане на нов подход при оценяването на практически изпит по професия Цветарство. Към рецензията на преподавателя се прикрепват графични изображения на продукта, създаден от ученика.
Ефект от иновацията  Възможност работата на ученика да бъде съхранена за по-дълъг период от време , оценката е мотивирана и подкрепена с доказателства.
6.      Ден на здравословното хранене
Обхват : Ученици от професии Хлебар-слдакар,  Готвач, Сервитьор и техните учители по професионална подготовка. Потребители са всички ученици от гимназията.
Област на иновацията: Интерактивност
Същност Провеждане на ден на здравословното хранене -  кампания за популяризиране на воденето на здравословен живот. Учениците от специалностите, свързани с храненето представиха ползите от този живот, показаха последствията и предложиха на вниманието на всички да опитат здравословни храни, приготвени от тях. 
Ефект от иновацията  Възможност всеки ученик да провери своя индекс на телесна маса.  Възможност за дегустация на сладкиши  с овесно брашно. Провокиране на ученика да започне да води здравословен живот и да опита здравословни храни, продукт на наши ученици,. Създаден  информационен кът за здраве в училищния стол.
Много от формите на работа в ЗПГ не намериха място в това изложение.  Но те и всичко споменато до сега ни правят един добър екип, който  умело съчетаване на иновацията с добрия опит. Добрата екипна работа ни превърна в  търсено училище. То е мястото, където учители и на ученици имат поле за изява и личностно развитие..[i]


[i] Използвана литература и информационни източници:[i]
 1. проф. д-р Балкански П., ст.ас. Шехова М., Джиголова Д., Интерактивни методи на обучение и управление, Просвета, РИО-Благоевград, Междууниверситетски Институт по мениджмънт на образованието ИнтерАула, 2010 година
 2. проф. д-р Стефанова, М.,Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. – Управление на средното образование, 2006,
 3. Д-р Хелън Барет, E-Portfolios for Learning,   Вашингтон, САЩ, http://blog.helenbarrett.org/http://blog.helenbarrett.org/
 4. Малинка Иванова, Добрите практики при разработване и внедряване на еПортфолио,  07 октомври 2008, поместено  в
 5. http://cio.bg/2083_dobrite_praktiki_pri_razrabotvane_i_vnedryavane_na_eportfolio
 6. Nathan William Scott: Teaching Portfolio (n.d.) Retrieved 6th February 2010 from


понеделник, 5 декември 2011 г.

Интерактивна дъска


41 учителя от Земеделска професионална  гимназия, гр.Сандански преминаха обучение за работа с интерактивна дъска. Учителите получиха умения да управляват новите придобивки в училището като същевременно с това се забавляваха. Всички участници успешно издържаха изпита и получиха сертификат за това.
Лекторите Ивайло Иванов и Пламен Петров, автори на няколко учебника по информатика и информационни технологии, заинтригуваха учителите- участници в курса  като им показаха реални примери за интерактивно използване на дъската в уроците по английски език, математика, география, биология и история. 
Освен с функционалните възможности на новите придобивки, учителите работиха със следните софтуерни продукти:
FreeClass 
Qwizdom WizTeach.


неделя, 20 ноември 2011 г.

Есенен научно - образователен форум 18-20 ноември 2011

Учителят : призвание, компетентност , призваниеЕкип от Емил Терзийски, директор и Дина Кирилова, главен учител на Земеделска професионална гимназия, гр. Сандански взеха участие в есенния научно-образователен форум  в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към    СУ „Св. Климент Охридски” , гр. София.
На него те представиха иновативната практика с доклад на тема "портфолиото – средство за повишаване на професионалната компетентност на учителя".
 Смисълът на форума бе са се  обменят добри практики, свързани със състоянието и перспективите в дейността на учителя професионалист в контекста на  трите аспекта на темата на форума:
призвание – с референция към осъзнатия развиван потенциал/предразположение за упражняване на учителската професия;
компетентност – разбирана като сравнително завършен комплекс от способности и качества – основа на професионалната реализация и развитие;
признание – остойностяване (чрез придаване на измеримост, съответно – и измерване) на професионализма. 
Изнесеният доклад представя системата за вътрешна квалификация в ЗПГ Сандански, основана на използването на иновационни технологии паралелно с традиционни квалификационни практики. В нея са включени   различни дейности - открити  уроци  , планиране, разработване на програми, вътрешни правила, анализи и методически материали, вътрешно квалификационни семинари и практикуми. Сайтът на главния учител, достъпен на адрес  http://zpg-headteacher.comuf.com  е електронното портфолио на системата за квалификация и методическа работа в гимназията, в която от 61 педагога  41 са старши учители. Всеки старши учител използва своето   портфолио, за да  планира собственото си развитие,  да анализира постигнатото и да оцени работа си.
Докладът  посочва  бъдещите намерения за работа като използване на Web платформи за изготвяне на електронно портфолио на методическите обединения и учители, използването на Wiki педагогиката за сътрудничество между учител и ученик.
Достъп до всички доклади можете да имате   тук

Заключителната декларация на форума е достъпна на: http://www.diuu.bg/Esenen_forum/Esenen_forum_Zakljuchitelna_deklaracia.pdf

Portfolio – An improvement device for  professional competence/qualification of the teacher

The official current report submit a system of internal qualification/training applied within the Agricultural Professional High School,  Sandanski. It h is based on the use of innovative technologies with the traditional qualification/training practices The system  includes different activities, such as, open lessons, planning, program development, internal rules system setup, analyses, and methodical materials, internal qualification seminars and practicum.  The head teacher’s  website is accessible on http://zpg-headteacher.comuf.com. This is an on-line portfolio of the qualification system and methodical work at the High school, where 41 out of the total of 61 teachers are teachers. Each senior teacher uses his portfolio to plan his personal development, and to analyze what ha already been achieved and to self-asses own work.
The report points the future work intentions, such as using Web platforms to build-up a virtual portfolio of the methodical  unions and teachers, the use of the Wiki pedagogy about for cooperation between the teacher and the student.
понеделник, 14 ноември 2011 г.


Разработка на нов проект

В периода от 10 до 13 ноември Земеделската професионална гимназия бе домакин на работна среща за подготовка на нов проект  по програма  „Учене през целия живот“  секторна програма Леонардо да Винчи, Партньорства.
 Главната цел на проекта, в който ще участват аграрни училища от  6 страни – Холандия, Полша, Норвегия, Румъния , Италия и България е свързана с обучението по аграрните професии. Учителите от партньорските страни  бяха единодушни, че новият  проект  трябва да помага за по-добра мотивация на учениците и  да подобрява качеството на  професионалното  обучение. Формирането на  повече практически   умения ще бъде на  фокус на дейностите по проекта .  
По време на срещата бяха уточнени темите за работа по време на мобилност  във всяка страна и крайните продукти на проекта.  Споделяйки  добри практики, партньорите  ще търсят решения за доближаване на квалификационните си  системи до европейската.
Проектът ще използва ИКТ за комуникация и ще разработва  нови методи на преподаване .  За това говори и осъщественото виртуално участие на учители от Италия и Румъния, които не успяха да пристигнат в Сандански. 
По  време на визитата  гостите успяха да посетят Рупите, Роженски манастир и Мелник, където дегустираха червено вино, произведено в нашия район.
Роженски манастир
Дегустация на вино в Кордопулова къща