DK

DK
Учителско портфолио

Translate

четвъртък, 14 април 2011 г.

Проектът - свързващо звено между предучилищното и професионалното образование

Резюме
Настоящият доклад представя практическата работа между две различни образователни институции – детската градина и професионалното училище. Самата работа е  свързана с провеждане на едно проучване за „Сиренцето“, което в конкретния случай е символ  на  стремежите на хората и различните начини,  с които те достигат целта на  живота си и решават своите проблеми. Децата от подготвителната група  участват в проекта, изпълнявайки ролята на малкия коментатор. Ученици от земеделската гимназия, професия „Организатор на туроператорска и агентска дейност“, подтикнати от желанието да помогнат на хората да се справят с различни ситуации в живота, и да повишат техния дух и мотивация, подготвят и впоследствие  провеждат  интервю с групата в самата детска градина . Заснемат  го с видеокамера. В цялата ситуация децата се чувстват значими, избрани, знаещи, но и доста притеснени. Те ни изненадват със своите спонтанни и нестандартни коментари  и с желанието си по-скоро да гледат изработения  от техните нови приятели видеоклип. По време на прожекцията са спокойни, техните коментари са по-дълги и по-философски. Всички те са много любопитни как е правено филмчето и как са сложени специалните анимирани ефекти в него. Горят от желание те самите да се научат да заснемат различни ситуации вкъщи, в детската градина. Всички се сещат за най-смешните видеоклипове, които са гледали. Поставено е едно ново начало – едно дълготрайно партньорство между малки и големи деца, в което големите деца  са медиатори на информационните технологии. Те показват на малките, че компютърът не е само средство за игра  и помагат за  разширяване  на комуникативните умения и желание за изследователска дейност и у двете страни. Изпълнявайки ролята на аниматори,  средношколците също се  чувстват значими, учат се  да общуват  с малчуганите, натрупват  практически опит за работа с деца като  „аниматори“  и по  този начин работят за своето професионално усъвършенстване.
Самият проект и неговата реализация издигат  престижа на двете учебни заведения и на учителите,  защото те използват в своята работа иновативни техники за нетрадиционно учене. Продуктът,  получен от съвместната дейност, носи  емоционален заряд  в семействата на участниците  и им помага да се справят по-успешно в различни ситуации в живота.
Изложение/ Планиране и реализация/:
Животът ни в 21 век е свързан с икономическата криза  и с провежданите  реформи  в образователната система, произтичащи от Лисабонската стратегия за учене. Реформите днес обхващат всички звена на образователната система :  предучилищно, начално, средно и висше образование. А икономиката се развива с динамика, основана на знанието,  в условия на конкурентоспособност , креативност и иновативност.  И който е предприемчив, той е успешен.
Нашият народ все още не е свикнал на необходимостта бързо и своевременно да се приспособява към новите условия. Мотивацията на много от хората не е на добро ниво или напълно липсва, а това ги поставя в не толкова добра позиция, за да се   реализират успешно на пазара на труда. Техният жизнен статус не е на необходимото ниво.  Българското семейство става все по-апатично, в много случаи отчаяно или погълнато  да печели пари за насъщния. То се превръща в семейство с проблеми и поради това възпитанието на децата остава на заден план. Това се вижда много добре в горния курс на обучение, където се забелязва липсата на мотивация за учене у децата. И все по-често учителите от средния курс използват израза „Липсват им първите седем години“,  с който диагностират положението, в което се намира една част от нашия народ.
Предпоставка за осъществяването на този  проект между двете обучаващи организации е мултимедийната разработка на ученичка от ЗПГ с наименование „Кой ми взе сиренцето?“. В  разработката,  заедно с интерактивен преразказ  на притчата на доктор Спенсър Джонсън, се показва колко е пагубно чакането, апатичността и нерешителността и какво трябва да правим, за да постигнем успех . Героите в притчата  са разделени на две групи –група мишки, които чакат любимото „сиренце“  наготово и  друга  – които го търсят усилено и правят всичко възможно, за да го намерят. Прави се паралел между героите от произведението и хората, проучва се какво правят те, за да намерят своето сиренце.  Участието на децата от ЦДГ „Дора Габе“ се състои в провеждането на  дискусия „малкият коментар“ на тема „Сиренцето – неговата полезност и начините да го получим“. Въпросите и темата на малкия коментар са съобразени с начина на мислене на малчуганите и  са съгласувани с детския педагог, Любов Шарина. Децата не са запознати предварително с тях, те знаят само името  на темата.  За да се избегне притеснението и да се адаптират по-лесно в новата ситуация, се използва любимото килимче, децата правят релаксиращи, отпускащи упражнения и заемат местата си на вълшебното килимче. Всички са ентусиазирани и искат да дадат своя отговор. Те  са различни и ни впечатляват със своята прозорливост – децата обичат сиренце, защото знаят, че то е полезно. Знаят колко е добре да го консумират, за да имат бели ,  здрави зъбки  и силни мускули. Знаят,че то е продукт, богат на витамини.
По време на дискусията има елемент на изненада, а тя е свързана  с поставяне на провокиращия въпрос „В моя хладилник няма сиренце – кой го е взел, как мога да намеря ново сиренце?” Изненадата прави отговорите интересни.  Децата знаят къде се продава продуктът, знаят, че за да се купи, трябват пари. Знаят за възможността техните родители да ги получат като използват банкомат.  
Децата са впечатлени от индивидуалните въпроси към тях и това,  че разговорът с тях се заснема с видеокамера. Обясняваме им, че записът трябва да се обработи, да се монтира филмчето и чак тогава да се гледа на компютър. Децата ни показват единствения компютър,  на който можем заедно да гледаме готовото филмче. Показват ни как играят и рисуват с него.  Те ни изпращат със заръка да направим монтажа на филмчето и да го гледаме заедно. Запътват се към столовата, където ще похапнат / чиста случайност/ тутманик със сиренце.
Срещаме се отново, вече стари познати. Този път децата са наблюдатели. Те се виждат на екрана  как говорят, как изглеждат.
Настава тишина, детските очички са вперени в екрана и всеки търси себе си. С голям интерес децата чуват своите коментари като истински актьори. Те започват да коментират първо себе си, после и изказванията на своите другарчета. Получава се една нова дискусия  по темата, по-осъзната и разширена. Коментират се любими ястия със сирене, приготвени от мама и баба.  Всички са доволни и всички желаят да направим друга дискусия.  Изводът от проведените дейности е, че използването на ИТК в най-голяма сила спомага за мисловната дейност и развива логическото мислене. Въпреки  малкия опит, който имат децата в предучилищна възраст, те умеят да достигнат до причинно- следствени връзки, провокирани от използването на аудиовизуална техника.
Разбираме се пак да се видим и този път да проведем практическо занятие, в което да покажем на децата как се правят компютърни анимации и как можем да направим колажи с нашите общи снимки.
Учебни резулатати:
За възпитаниците на1 ОДЗ  „Дора Габе“:
 1. Създаване на нови социални контакти и разбиране за света 
Продукт - интерактивен филм, резултат от проеектните дейности
 1. Ефективно общуване
 2. Изграждане на добри комуникативни компетентности
 3. Нови познания за приложението на информационните технологии, свързани с обработка на изображения и видео
 4. Поставяне начало на професионалното ориентиране и запознаване с професиите, изучавани в ЗПГ
За техните родители:
 1. Чувство на задоволство от участието на детето в проекта
 2. Създадени предпоставки за смислено използване на компютъра вкъщи , намаляване на желанието на детето да играе безсмислени компютърни игри
 3. Повишаване авторитета на детското заведение 
За учениците от ЗПГ, изучаващи професията „Организатор на туристическа агентска дейност:
 1. Възможност за упражняване на професията „Аниматор“ в реални условия
 2. Нови умения при провеждане и презентиране на резултати  от изследвания
 3. По-добри ИТК умения
 4. По-добра мотивация за по-нататъшно учене
 За двата педагогически колектива:
- Възможност за усвояване и прилагане на нови педагогически техники по време на нетрадиционно учене
- Усвояване на компетентности, които правят обучението в детското и учебното заведение атрактивно
- Повишаване на изследователския интерес и желание за използване на подобен съвместен проект в бъдеще, свързан с развиване на ИТК на децата и учениците
-   Издигане авторитета на учебните заведения сред обществото
За успеха на проекта допринася и полученият краен резултат -  интерактивният филм „Моето сиренце, когато съм на 5“, който представлява един  уникален творчески продукт. Той спомага за добра информираност на родителя . В него са съхранени мислите и начините,  по които комуникира малкото дете. Като го предоставяме  на всяко семейство,  ние   вярваме , че така интересът на родителя към успехите на детето ще продължи  и в следващите етапи на неговото обучение.
Оценка на проекта
Постигнатото хармонично допълване между двете учебни заведения и възможността той да бъде продължен в бъдеще, слага началото на изграждане на отворена образователна среда, в която средношколците ще бъдат фасилитатори  на малчуганите със своя авторитет и умения за използване на ИТК техника. В тази среда децата ще получат нови социални умения и по-лесно ще усвоят асоциативното мислене и ще подобрят своята езикова култура.
 Използването на метода на проекта като свързващо звено между големи и малки, дава възможност обучението да  се извършва чрез активна дейност на ученика и в съответствие с неговите лични интереси и потребности. А това, че той,  ученикът, има възможност да ги адаптира така, че да заинтригува по-малки от него деца,  го прави зрял и формира у него умения да решава реални житейски проблеми. Участието на децата не е толкова самостоятелно, но  те се водят умело от своите по-големи приятели. С тях заедно  развиват познавателни навици и умения за ориентация в информационното пространство. Разбира се,  всичко това става под умелото ръководство на педагозите от двете институции и поставя едно ново начало за развитие на интерактивни педагогически практики, приложими в групи от различен възрастов състав.
Методът на проекта не е заместител на традиционното обучение. В него обаче работата на преподавателя е по-креативна и в някои случаи интуитивна. Благодарение на въвеждането му, традиционното учене се допълва и разширява, превръща се в творческо и полезно. Ученето с използване на интерактивния метод на проекта представлява една чудесна възможност за експериментално учене, в което се стимулират комуникациите и взаимодействието. Създава се нова среда за социализиране и въздействие.
Затова ние смятаме, че предложеният  от нас проект и неговото адаптирано прилагане в други образователни организации, ще допринесе по-лесно да се преодолее инертността и безболезнено да бъде  извършена реформата в образованието. Смятаме,  че използавйки стари и известни приоми по-нов начин, те  ще разнообразят и направят училището привлекателно и  любимо място за детето и ученика.
Използвана литература:
 1. проф. д-р Балкански П., ст.ас. Шехова М., Джиголова Д., Интерактивни методи на обучение и управление, Просвета, РИО-Благоевград, Междууниверситетски Институт по мениджмънт на образованието ИнтерАула, 2010 година
 2. Тоцкова Я, Кожухарова П.,Разработване и управление на образователни проекти, Сиела, София 2008
 3. http://bglog.net/preduchilishtnapedagogika/- Веб блог „Предучилищна педагогика“.
 4. Списание „Дом, дете, детска градина“,  Образование, 2005-2010 година

сряда, 30 март 2011 г.

Умения за учене

Материал, разглеждан на Педагогически съвет в Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирзязев" гр.Сандански.
http://issuu.com/diloki/docs/ucheneПубликуване

петък, 18 март 2011 г.

Състезание по професии

http://www.youtube.com/watch?v=8qKOvKdKUVA

Състезание по професия "Готвач", Сервитьор-барман, Хлебар-сладкар в Земеделската гимназия - 21 януари 2011 година
Професия "Готвач" - 6 участници от 10 и 11 клас
първо място: Йордан Альошев Макенджиев и Мартин Димитров Кайтазов- 11 клас
второ място: Катя Илиева Цурева - 10 клас
Професия "Хлебар - сладкар" - 4 участника
първо място : Севджана Николо
рофесия "Хлебар - сладкар" - 4 участника
първо място : Севджана Николова Кръстева - 12 клас
второ място : Йорданка Николаева Янечева - 11 клас
трето място : Борис Димитров Андонов и Теодора Георгиева Янакиева
професия "Сервитьор - барман" - 2 участника
първо място: Джоана Бориславова Карпузова
второ място: Милена Димитрова Ивановава 
Кръстева - 12 клас
второ място : Йорданка Николаева Янечева - 11 клас
трето място : Борис Димитров Андонов и Теодора Георгиева Янакиева
професия "Сервитьор - барман" - 2 участника
първо място: Джоана Бориславова Карпузова
второ място: Милена Димитрова Иванова
Ученици, който ще представляват гимназията на Националното състезание по Цветрарство 2011г.
Първенци 
Криси Пламенова Краликова 
Маринела Димитрова Котева 
София Пламенова Гетова 

Училищно състезание по цветарство

понеделник, 28 юни 2010 г.

ЗПГ „Кл. Тимирязев” приключи работата си по проект Заедно за по-можещи специалисти 2

Проект „Заедно за по-можещи специалисти”

Договор BG051PO001/07/3.3-03/0038/26.09.2009
 На 28 юни 2010 година от 15 часа в Конферентна зала на SPA хотел „Свети Никола” ученици и специалисти, участници в проекта получиха своите сертификати

74 ученика от професиите :
·         "Организатор на туристическата агентска дейност” - 23 ; 
·         “Хлебар-сладкар” -21;
·         “Озеленител” - 10;
·         “Готвач” -10;
·         “Сервитьор – Барман” -10,
изучавани в Земеделската гимназия успешно приключиха своето обучение в реална среда в 7 хотелски комплекса, членове на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорте - Сандански.
Съвместната работа на двете организации по   ОП „Развитие на човешките ресурси”, програмна схема „Ученически и студентски практики” доведе до провеждане на добро организирано гъвкаво образование, до  предоставяне на нови възможности за ангажиране на учениците в свободното им време, подпомогна туристическия бизнес в общината. Ползите от проекта са 240 часа, прекарани заедно – ученици, наставници и учители, натрупан опит за работа в реална работна среда, разработени индивидуални задания за всяка професия, умения за работа в екип и възможност за упражняване на други професии в хотелския бизнес, различни от изучаваната.  По време на предаването, излъчено на 25 по радио „Гея”, учениците споделиха не само мисли за бъдещата си професионална реализация, но и своето голямо удовлетворение от проведеното  обучение. На финала те демонстрираха своите умения участвайки в състезание по изучаваната професия като организаторите на туристическа дейност представиха своите хотели,  озеленителните – различни  аранжировки, Готвачите – ордьоври и плодови салати, Сервитьор - Барманите – безалкохолни коктейли и добро обслужване на шведска маса .
Според  г-н Терзийски, Директор на Земеделската професионална гимназия „Кл. Тимирязев”, който връчи сертификати на всички ученици, наставници и учители  и г-н Пасков, Председател на СХРТ – Сандански изпълнението на подобни съвместни дейности помага много  за създаване на съответствие между кадрите, които подготвя образователната система и потребностите на туристическата индустрия.

неделя, 23 май 2010 г.

Земеделска гимназия, гр. Сандански приключи работата си по проект „Моето училище е моят дом” в Южна Италия

Добавете надпис
В периода от 07 май до 11 май екип от 4 учителя и 4 ученика от Земеделската професионална гимназия гр. Сандански участва в последната работна среща по проект „Моето училище е моят дом” , проведена в Ренде, Италия. На нея партньорите от 6те страни обсъдихме постигнатото по време на двегодишното партньорство и споделихме как ще разпространяваме и мултиплицираме идеите на партньорството в собствените си страни и училища.


Ренде е община в област Калабрия, южна Италия . Неговото население е около 35 000 души. Известен е като университетски град, защото в него се намира централата на Университета на Калабрия. Училището, което е наш партньор по проекта е лицей, в който е застъпено изучаването на математика, физика, химия, психология, история, италиански, латински, религия, английски и изобразително изкуство, носи името на древногръцкия математик Питагор. В него се обучават около 900 ученика от 13 до 18 години, разпределени в 40 паралелки. Учебните часове в Италия са по 60 минути, а обучението се води почти през цялата седмица. Учениците почиват само в неделя. Учебните сгради са разположени от двете страни на улица с доста интензивно движение и поради това са свързани с покрит мост, който осигурява бърза и безопасна връзка помежду им.

Влизайки в училището ни очакваше приятна изненада – освен българското знаме ни посрещна надпис „добре дошли” и постер със снимки от посещението на италианския екип в нашата страна. След като разгледахме училището всеки тръгна по своя път – учениците участваха в открит урок по физика, свързан с нанотехнологиите и тяхното приложение в реалния живот подготвен и изнесен от професор Рикардо Барбери от университета на Калабрия, а учителите започнахме дискусия, свързана с финалния отчет по проекта. Всяка страна представи ползите от проекта от своя гледна точка и това как те ще бъдат използвани в бъдеще. За тази цел нашата страна бе разработила брошура, електронна книга и видеоклипче. Радостен бе фактът, че всички партньори одобриха за лого на проекта изображението, разработено от Галина Гъбова, ученичка от 10 клас. След размяна на традиционни подаръци между страните ученическото ателие отвори вратите си. Традицията, учениците да работят заедно, бе спазена и на последната среща. Този път всеки екип трябваше да направи постер, с който най-добре да представи страната и региона си. След усилена работа всеки екип представи своята работа. Българският постер включваше картата на гр. Сандански, върху която нашите възпитаници бяха поставили символите на Сандански - паметника Спартак, Епископската базилика, минералната вода, хотел Сандански, чинара и цветето магнолия. Постерът бе разнообразен от макет на кукла, облечена в традиционна българска носия и кратунка с рисунка на народен инструмент и надпис България. Всичко това беше огрято от ярко, усмихнато слънце, което добре подсказваше за големия брой слънчеви дни през годината в нашия град. Заедно с оставилите продукти, постерът бе представен на следващия ден по време на срещата с местните власти .

Част от престоя ни в Италия бе посветен на културен отдих.

Посещението ни в градчето Росано, разходката из неговите тесни улички на дадоха възможност да се потопим в атмосферата на Клабрия, да се запознаем с технологията за извличане на екстракта от женското биле (liquorice), типично за Южна Италия, да опитаме неповторимия вкус на бонбони Амарели . Разгледахме основния символ на града - катедралата Санта Мария Achiropita. В нея се намира мадоната, за която легендата говори, че не е създадена от човешки ръце. В църквата е намерен гръцки ръкопис на пергамент – евангелието на Матей, един от най-старите оцелели ръкописи от Новия завет.

На следващия ден имахме възможност да разгледаме столицата на региона - град Реджо ди Калабрия. Още с влизането в него усетихме, че се потапяме в една нова епоха. Малките, тесни улички на Росано не се вписваха тук. Разходихме се по крайбрежната улица, видяхме остров Сицилия в далечината. Разбрахме, че всяка година на 1 август тук се организира масово преплуване до острова и го свързахме с традиционното преплуване на река Дунав в България. Разглеждайки красивите архитектурни и исторически паметници ние бяхме завладени от положителната емоция и енергия, характерни за града. Дружелюбни клоуни и мимове ни посрещаха , забавляваха и ни позволяваха да се снимаме с тях. Няма как да не се усмихнеш, няма как да не се почувстваш щастлив! Посещението на катедралата на Реджо ди Калабрия пък ще го свързваме с това, че в нея някои от участниците чуха за първи път необятния и величествен глас на органа.

На тръгване разгледахме музея за реставрация на бронзови статуи Riace bronzes. От тук намерените под водата експонати, реставрирани заминават за изложби във Флоренция и Рим всяка година. Музеят ръководи и управлява от университета на Калабирия.

По време на нашия кратък престой ние с удоволствие опитахме средиземноморската италианска кухня, характерна с лютивия си вкус, хапнахме пица, лазания. За първи път се срещнахме с артишокът – непознат за нас зеленчук, чийто вкус наподобява праз лук и целина и има многостранно кулинарно приложение в италианската кухня. Опитахме световно известния италиански сладолед.

На раздяла, всички ние отново отчетохме ползата от проекта. Въпреки различията в образователните системи, различната социална среда и психологически аспект на всеки един участник и различният профил на училищата , по време на двегодишния си период на действие проектът успя да сплоти всички участници. Обменените добри практики, дискусиите и съвместни дейности ни направиха един отбор. Заедно работихме, спортувахме и се любувахме, посещавайки красиви места във всяка страна. Заедно обсъждахме проблемите на тинейджърите и търсихме начини за преодоляването им. Споделеният опит за иновативни методи на учене и преподаване пък допринесе за повишаване мотивацията на учители и ученици, за пълноценно използване на свободното време, за кариерното израстване на ученици и учители.
Тръгнахме си от Италия с чувство на известна тъга и с увереност, че и в тази страна намерихме приятели, с които много си приличаме. И както казва Виктория Анталавичева: „Ние, учениците от всички страни сме весели, емоционални , дружелюбни и открити. Обичаме пътешествията, обичаме забавленията, обичаме родината си. Всички ние обичаме и училището си, защото то е нашия дом”.


Лица от ЗПГ”Кл. Тимирязев” посетили Ренде, Италия

1. Емил Терзийски – Директор

2. Дина Кирилова – координатор, учител по информатика и ИТ

3. Румяна Терзиева- учител по английски език

4. Любен Шишиев – учител по производствена практика

5. Галина Гъбова – ученичка 10а клас

6. Елена Димитрова – ученичка 10а клас

7. Бояна Гоцева – ученичка 9б клас

8. Виктория Анталавичева – ученичка 8б клас

PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

вторник, 6 април 2010 г.

Земеделска професионална гимназия отвори вратите си за партньори от Литва, Гърция, Турция, Полша и ИталияВ периода от 26 март до 1 април гимназията ни като домакин на петата работна среща по проект „Моето училище е моят дом”отвори вратите си и посрещна 35 ученика и учителя от страните – партньори по проекта. Темата на срещата бе „Учители и ученици - заедно по пътя на професионалната реализация ”. По време на срещата партньорите споделиха своите знания за животът и делото на Ян Коменски, представиха презентации за патрона на програмата, показаха изработени картички и постери, свързани с проекта . По този начин всички заедно се включиха в инициативата „Месец на Коменски” и тържествено отбелязаха 418я му рожден ден. Разглеждането на делото на Коменски от шестте различни страни на английски език - работния език на проекта, участието на ученици и учители в открит урок по „Търговски дизайн и аранжиране”, подготвен и изнесен от старши учител Людмила Каратанчева, провеждането на дискусия по темата „Моята професия мечта” показа на практика колко е важно ученето на чужд език. Участието на ученици от страните-гости с нашите ученици в 10 екипа, сформирани на момента, по време на открития урок пък показа на практика как може да се прилага иновативния метод „Ученици обучават ученици”. В проведената ролева игра бе създадена ситуация – на всеки екип бяха предоставени материали , с помощта на които учениците изработиха различни букети и аранжировки.
Самото обучение се превърна в един забавен начин за усвояване на нови знания и умения у учениците-гости и затвърдяване на същите такива у учениците-домакини, свързани с аранжиране на цветя и наближаващия празник Великден. С това до голяма степен съумяхме да постигнем сътрудничество в сферата на учене и да обменим добри практики за това. В този случаи, различният статус на всяко училище, участник в проекта / само нашето е професионално/, направи въпросния урок интересен и за учителите. Положителна роля в представената практика изигра и начина на формиране на оценка за изработените букети и аранжировки. В журито участваха ученици-домакини и ученици гости. След попълване на оценъчните карти, разработени от учителя като най- добри индивидуални аранжьори се представиха Александра и Винченцо от Италия, работили под ръководството на Николай, България.

Момичетата от Литва пък взеха първото място за групово участие. На тях и на отборите от останалите страни бяха връчени сертификати за участие в урока. Освен сертификатите на учениците директорът на гимназията, Емил Терзийски връчи на представителите от всяка страна юбилеен плакет „Петдесет години – Земеделска професионална гимназия”.
За да се реализират по-добре целите на проекта, а именно училището да се превърне в едно привлекателно място за всеки ученик, още по време на първата среща в Литва бе решено във всяка страна да се изгради кът за отдих. В него трябва да бъдат включени символи или елементи, свързани с традициите и обичаите на всеки един от партньорите. За тази цел учениците от нашата гимназия изработиха 6 мозаечни пана – за всяка една от страните и две – с картата на Света и Европа. По време на срещата учениците –
участници в проекта имаха възможност да участват при оформянето на ансамбъл от 8те мозайки и името на проекта в двора на училището. Те сами залепиха своето пано, символ на страната върху предварително изграден шестостен. По този начин създадената композиция не само ще краси училищния двор, но и ще напомня са съответната страна и за участниците в проекта.

За доброто сътрудничество и за продължението на взаимно разбирателство между учениците и учителите от България, Литва, Гърция, Турция, Полша и Италия допринесоха и проведените екскурзии в нашата страна. Бяха посетени Благоевград, Мелник, Рупите, Рилския и Роженски манастир. По време на пътуванията, в свободното време и във времето прекарано в приемните семейства всички ние успяхме да установим, че имаме общи ценности, въпреки културните и религиозни различния. Под звуците на кръшна българска музика, с разучаване на стъпките на нашите народни танци гостите се докоснаха до магията на българското хоро и се почувстваха като една общност.
Раздялата бе трудна, бяха изказани думи на благодарност, на взаимоуважение, бяха направени планове за бъдещето. А ние като домакини се надяваме всеки участник в проекта, отпътувайки към своята родина да запази в своето сърце спомена за нашата красива страна и да си пожелае отново да почувства българското гостоприемство.

PS – Дейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който предоставената информация може да бъде използвана.

четвъртък, 18 март 2010 г.

Месец на Коменски в Земедеската професионална гимназия Сандански

Животът и делото на Коменски
/ линк към клипчето/


http://vbox7.com/play:2f144fcf
През този месец по време на голямото междучасие с помощта на клипче, съдържащо информация за живота и делото  на Ян Коменски ние провеждаме месец на Коменски.
Финал на месеца ще  е  срещата ни с училищата по проект "Моето училище е моят дом". Партньорите ще пристигат на 26 и 27 март / Литва, Полша, Гърция, Италия и Турция/.  35 участници - гости  и участници в проекта от Земеделската професионална гимназия  ще празнуват заедно рожденния ден на патрона. Учениците от  всички страни са разработили и ще  представят картички и постери  за проекта и програмата.
Ще бъде открито пано от мозайки, свързани със страните, участници в проекта. Гостите ще участват в училищния празник на цветята "Задала се е цветница", ще посетят ще участват в урок, в който ще придоблият известни умения за аранжиране на цветята. 

понеделник, 30 ноември 2009 г.

Приключи проект "Заедно за по-можещи специалисти"

 

Създадена през 1957 година, с  52 годишен  опит в професионалното обучение Земеделската професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев” гр. Сандански  и днес  търси нови пътища за провеждане на  едно по-качествено обучение, което да е в унисон с европейското ниво. Успешното прилагане на цялата стратегия за развиване на гимназията е съобразена  с новите условия, с нуждите на пазара на труда, със спецификата на района и е насочена   към развиване на иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии, за подобряване на качеството на професионалното образование. Не е тайна, че то в много случаи е теоретизирано, натрупаните знания по време на обучението не са достатъчни.. За да могат младите хора, придобили една или друга специалност, да започнат приложенито и  в реална работна среда  им е необходимо време за адаптация или допълнителна квалификация.
С разработване на  проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, програмна схема „Развитие на ученически и студентски практики”,   колективът на гимназията започна усилена работа за подобряване качеството на обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието още през месец август 2008 година. Партньори в така разработения ,  в последствие спечелен и вече  изпълнен проект с името „Заедно за по можещи специалисти” бяха Интерхотел Сандански АД и Туристическото дружество „Еделвайс” със своите хижи, къмпинги и хотел. В периода от м. октомври 2008 година до 20 октомври 2009 година в базите на двте организации 99 ученика от гимназията специалност „Селски туризъм:, „Цветраство” ; „Хлебар-сладкар” и „Лозаровинар”  проведоха практическо обучение в реална работна среда.
По време на осъщественото практическо обучение връзките между училището и партньорите укрепнаха. Със своята отговорност и желание за работа, учениците от четирите  професии спечелиха уважението на перасонала . Те са желани и търсени от партньорите. За това говори и факта, че днес , когато отчитаме резултатите от обучението, обсъдихме предложението от страна на ръководството на Интерхотел Сандански АД  за изграждане на  банка с данни на ученици. По този начин ще се изгради механизъм за осигуряване на гъвкава връзка между работодателя и училището и ще се осъществи по-лесно  почасова заетост на учащите се през ваканциите и в свободното за тях време.
Какво се случи по- време на обучението. Освен постигането на основнта цел  на проекта,  а именно осигуряване на  условия и възможности за ангажиране на учениците в практическа работа по техните специалности, се създаде възможност учениците да бъдат запознати със задълженията и функциите, който ги очакват при бъдещата им реализация по изучаваната от тях професия. С поставените комплексни задачи по време на професионаланото обучение, те бяха провокирани да мислят и реагират като действащи в момента специалисти. Прилагането на наученото от теорията в практиката им даде възможност да добият конкретен практически опит, да приложат някои свои конструктивни идеи и да формират мислене и желание за понататъшно усъвършенстване в професията, така че да  се доближат най-много до критериите за търсене на специалисти от страна на  туристическите фирми в района. Не без значение е и усвояването на нови и полезни умения. Така например, учениците от специалност «Цветарство» имаха  възможност да извършват подготовка на почвата за отглеждане на цветя на открито като извършваха операциите копаене, изравняване на терена, оразмеряване на лехите, правене на редове Те работиха за оформяне на лятна и зимна градина в хотелите.  Успяха да разработят няколко варианта за зимна цветна композиция като използваха ралични материали, различни съдове, места в хотела и различни форми. Поради това, че времето за изпълнение на проектните дейности обхващаше всички сезони, те успяха да отглеждат не само зимоустойчиви растения, да се съобразяват с техните специфични особености и характеристики, но и да придобият умения за изграждане на смесен бордюр от цветя в градински кът между градински алеи, усвършенстваха уменията си за отглеждане на саксийни цветя. Подобриха своите умения в аранжирането и изработването на множество цветни композиции за различните обекти в хотела в зависимост от сезона.

В своя доклад за практическото обучение Николай Стоянов споделя:  «Практическото обучение, което ни предоставя проекта, има за цел да ни накара да мислим и реагираме като бъдещи специалисти по избраната от нас професия. Мисля, че е добре да има проекти като този в училищата. За това време ние научихме много неща и осършенствахме много техники за работата с цветя, както за грижите , които се полагат за тях, така и за аранжирането с тях. Времето, в което ние упражнявахме своите умения като специалисти беше изпълнено с много труд, за дауспеем да  постигнем това, което желаем.. Ние, учениците, с всяко изминало практическо занятие, научавахме все повече и повече неща, които ще са ни от полза за нашето бъдещо реализиране  като цветари.  В хотелите – партньори изработвахме различни аранжировки по  поводи и празници, учехме се как да съчетаваме цветовете, как да подреждаме цветните елементи, кое е най – подходящото място за аранжировката.Учихме се как да подреждаме цветни градинки в различни стилове, как да почистваме цветята, за да изглеждат по – красиви и привлекателни. Но за съжаление обучението ни по този проект приключи, ние сме много благодрни на нашите ръководители за това , което ни научиха - да сме по – добри специалисти и да не се притесняваме при трудност, да се опитваме да направим нещо по – добро от направеното до момента и да се стремим към изпипването на всеки детайл.»
Със своята отговорност и желание за работа, учениците от професия   „Хлебар-сладкар” спечелиха уважението на перасонала от сладкарския цех и кухнята на Интерхотел Сандански . Не само  конкретната им  помощ в пиковите дни като събота и неделя,  но и желанието да опознаят организацията на работата в обекта, подготовката на суровините  и материалите  за производството на сладкарски изделия, изчисляването на количеството суровини, необходими за дадено изделие и  работа с тях, участие в  приготвяне на реванета, пасти, торти и баклави и други сладкарски изделия,  те станаха любимци на персонала. Учениците от тази специалност разбраха, че храненето на туристите е една основна и много важна задача за осигиряване на отилчни условия за туризъм в хотела. По време на своето практическо обучение те използваха модерното оборудване на сладкарския цех, работиха  с тестомесачни машини, миксери и специализирани  фурни за изпичане на изделята. Не само се запознаха, но и участваха активно в етапите за приготвяне на тестото, неговото формиране. Успяха да направят разлика между ръчното и машинно формиране на тестото и от там да преценят, че за да напрвиш голямо количестово сладкарски изделия от различен тип, за да имаш висока производителност ти е необходимо добро, модерно оборудване. Същото не е без значение и за термичната обработка на тестото и за съхраняване на запазване на готовата продукция, така че тя да се хареса на клиента. Комплексната работа на учениците от тази специалност влючваше изработка на пандишпанови платки за торти, украсяването им, направата на рула, еклери, различни видове дребни сладки, бял и черен хляб, питки, погачи, баници, кексове, козунаци кремове и много други изделия. А за това, че е необходим практически опит в своя доклад Гергана Малчева споделя:
« Работата беше приятна, но не беше никак лесна. Известни трудности срещнах при декориорането на тортите. Не успявах да съм точна при работа с шприца. Ръката ми не винаги беше сигурна. Така беше и с оформянето на козунаците и направата на рулата. Но с помощтта на леля Данче започнах да се справям по-добре. От цялата ми работа в сладкарския цех разбрах, че едно е да имаш знания на теория, а друго е да ги прилагаш на  практика. И за да си добър в професията е необходим повече практически опит. Приветствам инициативата на ръководството на  гимназията и на хотела за провежданне на обуения от този род и им благодаря , за това, че ми беше предоставена възможност да участвам в тази толкова интерсна форма на обучение»
Учениците от специланост  “Селски туризъм” проведоха своето обучение като преминаха през различните работни звена в хотела. Те бяха камериери, пикола, бармани и сервитьори, помощници във фитнес зала, екскурзоводи и аниматори , някои помагаха в кухнята. Научиха се как да посрещат гости, да ги регистрират и настаняват.  Всички от тях добиха опит в екскурзоводсто обслужване като участваха като екскурзоводи в различни екскурзии с групи туристи. Екскурзиите бяха свързани с посещение на обекти в Сандански, Мелник, Роженски манастир и храма на Ванга в Рупите. Участвайки в разработването на туристически пакет и представянето му пред публика пък подобри техните маркетингови умения. Запознаването им с работата на финансово- счетоводното управление на хотела, с управлението на транспорта и предлагането на трансфер от летището до хотела допринесе за пълно разкриване на функционалните възможности за организиране и управление дейностите в хотела.   За това, че всяка позиция в хотела е важна, споделя в своето есе Дияна Шаркова :
 „ Никой не знае какво ще работи в бъдеще, но благодарение на училището ние избираме по-лесно своята професия и се подготвяме за нея. В продължение на пет учебни години ние успяваме да опознаем една много привлекателна специлалност, свързана с туризма,. За това много ни помогна и практиката, по време на която разбрахме някои основни неща. Не е задължително най-ниско заеманата длъност да е най-лесната и обратното. Всяка професия е от значение и допринася за впечатленията на гостите. Когато човек е отговорен и върши с желание работата си, нещата стават и изглеждата по-лесни. За да станеш добър управител, трябва доста да си учил и да можеш да се справяш със задълженията на всеки един от шподчинените си.
Всеки  си мечтае да заема по-висока длъжност, но никой не се е родил подготвен за това. Затова трябва да се мине през всички стъпала, като се започне от най-ниското. По време на практиката ние заемахме различни длъжности в един хотел и вече можем да преценим предпочитаната от нас бъдеща професия...
Професията на аниматора е изпълнена с разнообразие и приятни емоции и това най-много ме привлича. Ако той се справи добре, ще остави трайни спомени у децата и родителите им, така че някой ден отново да се върнат  и почиват  в хотела.
Не мога да бъда сигурна с какво ще се занимавам, но имам желание да продължа в сферата на туризма, защото според мен едни от най-приятните емоции на хората са свързани с пътуванията и спомените от тях. Това ще бъде моят принос за тях – усмивките и доволните им лица и хубавите спомени от незабравимите преживявания”
Учениците от специалност „Лозаро-винар”, проведоха своето практическо обучение в лозовите масиви край с. Зорница. Обучението обхвана двата етапа, свързани с производството на благородната напитка виното. В първия етап, свързан с отглежадането на лозата до получаване на гроздето те проведоха обучение включващо  резитба, плевене връзване и прекършване на лозата, изграждане на подпорна конструкция на лозовите масиви, участваха в различните растително защитни мероприятия,  торенето и в горздобера.  За да бъде  произведен така наречения гроздов елескир  е необходимо да се извършва подготовка на съдовете. За тази подготовка се  използват различни машини и съоръжения. Затова учениците взеха участие в подготовка и почистване на винарските съдове за ферментация и тяхното . опушване. След това се научиха как да приемат и окачествяват гроздето по органолептични и физикохимични показатели.  За да бъде смиляно  гроздето, те използваха  гроздомелачки . Участваха в сулфитиране на гроздовата каша и когато бе необходимо  корегираха   захарното и съдържание. Всички участници разбраха за важността на температура  на фементация и необходимостта тя да бъде измервана почасово. Тяхното практическо обучение завърши с отделяне на виното от джибрите,  почистване на съдовете и неговото бутилиране.  В своите есета на тема „Запознах се с моята бъдеща професия” учениците от специалност Лозаро –винар споделят
Радослав Йорданов – „ Още от малък наблюдавам как дядо и баба се гражат за нашите асми. Това породи в мен любопитство и интерес към лозоро-винарството. С времето за започнах да им помагам в отглждането  на грозде  и произвеждане на вино от него в домашни условия. Това ме подтикна да продължа средното си образование в Земедеслката гимназия в профил „лозаровинар”. С особенно голямо желание се включих в проект „Заедно за по-можещи специалисти”. Така успях да участвам във всички етапи за производство на благодродната напитка. По лозарство извършихме всички нужни операции в един лозарски цикъл , от резитба до гроздобер. По винарсвто видяхме една от съвремените машини и технологии във винопроизводството. Работата ни премина успешно и колективно, а това което не знаехме ни го показаха нашите учители и настваници. Това  ще ни помогне за нашата бъдеща работа.”  
Илиан Андреев – След като постъпих в паралелката, осъзнах че това което искам да правя е да се занимавам с отглеждането на лозя. Много съм щастлив, че имах възможност да участвам в този толкова важен за мене проект. Смятам , че това обучение  ще помогне за моята бъдеща реализация.
Автономка Танева – С участието си в проекта ние научилхме много неща. Аз смятам,че съм направила добър избор като избрах тази професия. Тя е предпоставка за моята реализация в бъдещето. Тази професия ще ми помогне да се почивствам по свободна, независима.
Методи Властанов – Много съм щастлив, че имах възможност да участвам в този проект. . Надявам се и занапред учениците който изучават тази професия да имат възможноста да се научат на това което се научнх аз.
Мирослав Георгиев – Аз мисля, че успеха на проекта е оптределен от това,  че чрез него ние се научихме да обработваме лозята по съвременен начин. За това много допринесе чудесната обстановка , благоприятните условия за труд и възможността да получаваме за всичко това стипендия.
От направения анализ на обучението от страна на  гимназията и партньрите в заключение ние можем да кажем,  че  изпълнението на проекти от този род са полезни и за двете страни. Ползите за учениците са придобитите нови знания и умения. За това говори факта, че от всичко 99 ученика 85 успешно завършиха обучението и получиха сретификат за това. В докладите и есета им са  представени техните впечатленията и е показано с какво е полезно преминалото обучение.  Припомнянето  на получените знания ще  затвърди  придобития опит и ще удължи ефекта от обучението. За интереса на партньорските организации говори факта за желанието им за бъдеща работа по нови проекти и инициативи, свързани с парктическото обучение на ученици.
И въпреки турдностите, възникнали  в някои моменти при  организацията и провеждането  на обучението и липсата ни на достатъчен опит в провеждане на такива форми на обучение,   ние сме доволни от постигнатите резултати и с голям ентусиазъм започнахме работа по нов проект, в  който са включени  други ученици от гимназията. Така ще затвърдиме връзките с партньорите и  ще се доближим все повече до изискванията на Европейския Съюз, свързани с професионалното образование.
Дейността се финансира по линия Европейски социален фонд,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, посредством схема на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-01/53/17.06.2008 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики” , предоставена по проект  Заедно за по-можещи специалисти  . За съдържанието носят отговорност единствено авторите от Земеделската професионална гимназия.  Европейският социлаен фонд и МОМН  не поемат отговорност за начина,  по който предоставената информация може да бъде използвана.

неделя, 25 октомври 2009 г.

Comenius project


Европейска  програма ‘Учене през целия живот”
проект “Моето училище е моя дом”


Екипът от 5 учители и 3 ученика от ЗПГ”Кл.Тимирязев” гр.Сандански се завърна благополучно от Турция. Посещението ни в съседската страна бе свързано с работа по  проект от европейска  програма ‘Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски . В срещата, проведена  в град Османие, град в Южна Турция, , заедно с нас  участвие взеха  екипи с учители и ученици от  Литва, Полша, Италия и разбира се,  домакините от Турция .
Османие е малък град според разбиранията в Турция. В класацията на градовете в Турция той заема  едва 80 място .   Разположен е на площ 974 кв. км и е с  население около 190 000 жители ,  което много бързо се увеличава.. Намира се в  югоизточната част на Турция, на север от залива Искендерун на Средиземно море. От 1996 г. градът има статут на самостоятелен  виалет или община, както казваме ние .  Преди това той е бил включен към територията на  виалает  Адана, петия по големина град в Турция.

Османие има мек средиземноморски климат, заобиколен е  от плодородни земеделски полета и гори, което е предпоставка за развитие на  дърводелската  и дървообработващата промишленост . Днес градът е център за обработка и  производство на памук, пшеница, царевица, соя, и шам фъстък. Килимарството също е развито в повече от селищата на вилает Османие. Ето защо  ние посетихме една такава работилница , в която имахме възможност се запознаем с напълно автентичния  начин на производство на ориенталски  килим.  Цялата предварителна обработка на вълната - сортиране, разчепкване, предене и усукване на нишката, се извършва  на ръка. Човешката  ръка участва на всички етапи от изработката. Тъче се на вертикален стан с вълна , основата също  е от вълна. Приятен беше факта, че имахме възможност да участваме в последната операция при изработката на  ориенталския килим - отрязването на тъканта  от основата  и връзването на ресните по края на готовия килим. А това,  че всяка партньорска страна получи за  подарък един малък  килим  / 65 х 65 см/ с втъкано в него името на проекта и името на училището домакин ни накара да почувстваме, че действително вилает Османлие и лицей ”Ахмед Джевдет  Паша” могат  да бъдат наш втори дом. Още повече, че патрона на училището е виден турски политик, историк и юрист, ислямизиран българин от Ловеч.

В работна среща,  по време на нашия престой в лицей „Ахмед Джевдет Паша” ние, учители и ученици продължихме да обсъждаме проблемите на образователните системи и проблемите на младите хора в различните страни. На тази среща ние запознахме  нашите приятели с основния проблем в българското училище – липса на достатъчна мотиващия сред учители и ученици, като заедно с това показахме какво правиме, за да преодолеем това. Оказа се , че и другите училища, особенно тези от бившия социалистически лагер  вървят по тази път. Училищата в Полша са минали по пътя на делегираните бюджети, а училищата в Литва използват също като нас извънкласните форми на работа като елемент за повишаване мотивацията на учениците. Подходите за борба с негативните явления в различните училище са едни и същи. Поддържането на добри взаимоотношения с родителите, разговорите с тях и с децата им, търсене на  непринуден контакт с ученика , работата на предагогическия съветник , множеството превантивни мерки за борба с отсъствията и други негатвни явления навсякъде са сходни. Така за пореден път  стигнахме до извода, че въпреки  различията, ние много си приличаме.
По време работната среща учениците от България, Литва, Турция, Полша и Италия дискутираха по тема „Моето училище мечта”. Всеки един ученик мечтае за по-добра материална база, по-добро застъпено чуждоезиково обучение, по-добри учители. Странното бе това,че учениците, чието училище се намира  в центъра на града си мечатят то да бъде извън града и обратното, тези, който учат близо до центъра, желаят училището им да бъде извън града. Почти всички ученици мечтаят учебните занятия да почват от по-късен час и изучавания материал да бъде по-олекотен, да не бъде с толкова енциклопедичен характер. Има ученици, който си мечатят за виртуално училище.

По време на срещата бе обсъден и прогреса на проекта. Разгледани бяха анкетните карти  на  ученици и учители, участващи в мобилностите  до сега. Резултатите, обобщени и анализирани ще бъдат поместени във Web сайта на проекта http://msmh.xz.lt/.  Определен бе периода на  следващата среща. Тя ще се проведе при нас, в Сандански от 27.03 до 31.03.2010г.. Темата, за предстоящата дискусия е „Учители и ученици заедно по пътя на професионалната реализация” като всяка страна ще представи своя опит в работата си за кариерното развитие на учители и ученици.  
В края на деня, лицеят – домакин ни приветства с прекрасни изпълнения на Анадлоския танцов състав, училищните вокална и танцова групи. На фона на добрата атмосфера, включваща не само радушния прием, но и добрата материална база  всички останахме доволени от съвместната ни дейност.
Два дни от престоя ни в Турция  бяха посветени на културен отдих. Нашите домакини ни   организираха посещение в древното римско селище Кастабала. Така успяхме да се разходим по алеята с колони, да поседнем на амфитеатъра с капацитет за 5 000 зрители, да разгледаме  крепостта, римската баня, стадиона, двете църкви и руините на акведукта. Друга забележителност, с голяма историческа стойност е хетерската крепост Каратепе – Асланташ, представляваща национален музей на открито. Самата крепост   е построена от владетеля на Аданската низина през 7 век пр.н.е., като защита срещу племенни набези от север. Има  два входа, представляващи Т-образни къщи, чиито стени са украсени с лъвове, свинскове, надписи и рефлефни картини , изобразяващи културни и митологични сцени от ежедневието издълбани на блокове от базалт. Надписите на блоковете се повтарят и са двуезични – на  финикийски и  на Hieroglyphic Luwian език / изчезнал език, от индоевропейското семейство, пряк предшественик на етруския език/ и.  На югозападната порта е издигната голяма монументална статуя на хетерски бог, на нея отново се вижда  същият надпис на финикйски език.  Затова се предполага,  че тя  е ключ за дешифриране на йероглифи  пр.н.е, и затова много напомня  на прочутия Розетски камък.  Освен с богатата си история, посещението ни в музея на открито ни даде възможност да се полюбуваме на чудесени панорамени изгледи към река Джейхан и язовира Асланташ, построен на нея.
Имахме възможност да посетим вилает Хатай, с административен център Антакия  /Антиохия/ .  В рамките на Римската империя,  Антиохия е бил третия по големина център след Рим и Александрия.  Антиохия е важен център на християнството, седалище на една от първите четири патриаршии. Предполага се че преди да се засели в Ефес майката на Исус Христос , Дева Мария е живяла в Антохия. И до днес града се отличва от другите  с многото  си религиозни общности - мюсюлмани, православни християни, католици, евреи  и арменци. С посещението си в католическата ,  в  православната църква - пещера "Св. Петър и Павел" която може да бъде най-старата запазена църква в света,  в джамията , в арменската църква и   синагога ние видяхме как може различни религии  да съжителствуват  в мир.  Градът е разположен на бреговете на река  Аси Нехри, позната ни от сериала „Гордата Аси” . Заобиколен е с Нур планина, планината Келдаш , който са . източник на зелен мрамор. Посещението ни в  Архелогическия музей ни убеди, че градът е бил голям център по време на  Римската империя. За  него може да се каже, че представлява едни  Музей на музайките,  обхващаш  византийски и римски периоди. Музайките,  експонирани в музея,  изобразяват различни митологични събития и хора са открити в  в Антиохия и околните райони. В музея освен множество монети са  изложени саркофази, идоли , релефи, керамични предмети накити и статуи от хетските и  византийски периоди.

Нашето пребиваване в Турция завърши с посещението на ваканционно селище Чевлик, В древността там е имало голямо пристанище. Селището има дълга и широка плажна ивица, на която ние с удоволствие написахме България. Не далеч от селището се намира древен  тунел,  построен от римския инператор Тит Веспасиан. Тунелът е чудо на инжинерната мисъл. По време на своето  царуване император Веспасиан решава да се отклони реката, за да предпази пристанището от затлачване. Тунелът е прокопан през скалите от римски легионери, моряци и затворници и е с дължина  около 1,4 км (почти една миля), висок  -  7 m , широк -  6m. Дължина на тяснота част на тунела е 130 метра.. Днес  канала е сух, но все пак си струва посещението. Не далеч от него се намират и скални гробници от антично селище, стените и таваните на който са резбовани с уникална украса раковина.
И като за  финал приключихме с прощална вечеря в селището Харбие /превод от турски Дафне/. Градът е известен със своята зеленина и  води. Това е  предпочитано място за туристите – тук изобилстват хотели и учеселителни заведения . За съжаление, не успяхме да видим красивите водопади, нощта ги беще покрила със своята тъмна пелена.  У  нас остана само звука на падащата вода, вкуса на  анадлоски кебап и спомена за топлия и радушен прием на нашите мили домакини.
 С тези чудесни впечатления, малко уморени  , но заредени с оптимизъм , създали нови приятелства  , ние потеглихме към дома.

 Лица от ЗПГ”Кл. Тимирязев” посетили Турция
 1. Дина Лoзанова Кирилова – координатор по проекта, учител по информатика и ИТ
 2. Тодорка Георгиева Митрева – учител по немски език
 3. Костадин Вангелов Стоянов- учител по математика
 4. Харалампи Иванов Иванов – учител по история
 5. Иван Валериев Стоилов – учител по икономически дисциплини
 6. Виолина Красимирова Бунджева ученичка от 12а клас
 7. Надя Димитрова Милева ученичка от 12а клас
 8. Златина Илиева Иванова ученичка от 12а клас
PSДейността се финансира по линия на Програмата за учение през целия живот. За съдържанието носят отговорност единствено авторите. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина,  по който предоставената информация може да бъде използвана.


понеделник, 13 юли 2009 г.

Ромале


Земеделска професионална гимазия «Кл. Тимирязев» гр. Сандански и театър „Ромале” – мост за социална интеграция

За процеса на интеграция на малцинствата в образованието се говори много малко. Неравностойното образование, което получават децата от ромски произход е причина за цялостната обществена неравнопоставеност на ромската общност в България. Младите роми преждевременно напускат класните стаи и остават така да се каже на улицата – без образование и професия. Девойките стават майки преди да са навършили пълнолетие.
В нашата гимназия около 7% от ученицте са от ромски произход. За да можем по-дълго да ги задържим в училище ние, педагозите провокираме тяхната изява в тази области, където са най-добри - песни и танци. Така се породи и идеята за създаване на юношеския музикално-драматичен театър „Ромале”. Кандидатствахме с проект по програма „Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства” към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН и го спечелихме. Проведохме кастинг за подбор на деца от български и ромски произход / нали театъра ще бъде мост за социална интеграция/, поръчахме костюмите, закупихме музикални инструменти.


Като всяко начало и тук се сблъскахме с различни проблеми. Подбраните ученици са от различни класове, с различно седмично разписание. Това доведе до няколко провалени репетиции на театъра или пък до провеждането на някои от тях в камерен състав. Нещата обаче коренно се промениха след първите изяви на театъра –празника на специалност Лозаро-винар Трифон Зарезан и традиционния пролетен бал. След това се заредиха Цветница, деня на Европа, празника на чуждите езици и патронния празник. Театърът участва и в концерт на Детски център „Феникс – 2000”, партньор по проекта. Участието на групите към театъра в спекатакъла „Запазете синята планета” ги направиха популярни сред санданската общественост. Благодарение на аплодисментите, който нашите артисти получиха , те станаха по-мотивирани, по-сплотени , с по-голямо желание да работят заедно. Това особенно добре пролича по време на екскурзията до Кърджали, Перперикон, Златоград, на която групата „Тарамбуки” показа своят талант не само по време на пътуването – в автобуса , тя стана основен вдъхновител на веселието по време на вечерите в Кърджали и Златогад.

Изхождайки от всичко постигнато до тук и отчитайки огромния труд и усилия, положени от хореографа Марина Димова и учителя по музика Димитър Котев, Педагогическия съвет към гимназията прие програма за интегриране на ученици от ромски произход и взе решение да кандидатстваме с нов проект – продължение на настоящия пред Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. С очакваните средства ще закупим нови музикални инстументи, ще разнообразим реквизита на театъра. Но дори те да не бъдат отпуснати, дейността на театъра ще продължи, защото ние се убедихме, че извънкласните форми на работа водят до успех за по-бързо интегрирне учениците от ромски произход . Умелото използване на дарбите и таланта им ги задържа по-дълго в училище. В гимназията ще се запази, създадената вече етническа толерантност , ще се променят отрицателните нагласи, стериотипи и страхове , прояващи се понякога сред голяма част от населението в страната ни по отношение на ромските малцинства . Ще бъде изграден позитивен образ на ромското малцинство и ще се повиши авторитета на ЗПГ „Кл. Тимирязев” сред ромското население , ще се подобрят вързките между училище- учител – родител.