DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 3 юли 2015 г.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия за учебна 2014-2015година

През изминалата учебна година в гимазията работиха 10 методически обединения - 6 по общообразователни , 3 по професионални учебни дисциплини и 1 на класните ръководители съгласно приетия на ПС с протокол №.1 от 17.09.2014г и утвърден от директора План за методическата и кавлификационна дейност.
В резултат на това бяха изнесени уроци от следните МО:
БЕЛ – Катя Петкова ; Математика и информатика – Дина Кирилова, Чужди езици- Надка Мишева и Мария Петкова, Хранителни технологии и туризъм – Дияна Дикова, Час на класа – Мариана Панделиева. Две методически разработки бяха архивирани и публикувани на сайта за методическа и квалификационна работа. От планираните уроци не бяха реализирани уроците по френски с ИТ, философски цикъл и математика и икономика. Обединения като Природни науки, Физическа култура и спорт и Аграрно техническо направление не планираха и проведоха такъв вид квалификационна дейност.
Като слабост може да се посочи това, че тази година не проведохме педагогически практикум за представяне на добри практики или разработени и внедрени иновации.
Следвайки плана за квалфикационната и методическа работа през годината бяха проведени 2 вътрешно квалификационни обучения, на който присъстващите учители се запознаха с технологични решения за работа в сътрудничество и създаване на интерактивно обучение. На първият с 27 участници бяха представени два ИКТ инструмента – виртуална дъска, как да я създадем и използваме като масто за сътрудничество и инструмент за създаване на въпросници, викторини , а на втория 35 учителите се запознаха с онлайн редактор и инструмент с който могат да създадат интерактивен клип и да го използват в час. По-голяма беше активността на педагогическите специалисти, като 42 бяха участниците в изнесеното обучение на тема „Ефективно и позитивно управление на дисциплината в клас и в училище”.
Учителите Мутафчиева, Терзийска и Пазванска участваха в курс за изготвяне на портфолио по природни науки. Д.Коюмджиева и М. Анталавичева участваха в обучение за треньори към Джуниът Ачиивмънт с тема „Манифест на учителя“. Д.Кирилова в курс за програмиране в среда Андроид. Лили Стойков участва в онлайн курс на тема "Разширена реалност в Итуининг". Б.Пенев е участвал в квалификационан курс, свързан с прилагането на кодекса на труда, а В.Петрова в 2 допълнителни курса , единия за креативно писане на английски език а другия организиран от Кембрич и отново свързан с чуждоезиковото обучение. Мария Удева в квалификационен курс по професията, а Татяна Каралешкова в продължаващ курс, насочен към взаимодействие с родители.
И като говорим за квалификация и личностно израстване трябва да отбележим защитата и поучаване на по-висока ПКС от Катя Петкова / четвърта/ и Б. Пенев /пета/.
Портфолиото е инструмент, с който лесно може да се проследи професионалното развитие на учителя и се използва вече 5 година в нашето училище. Положителен е фактът за налични онлайн портфолия на МО – икономика, един прекрасно поддържан сайт, електронно портфолио на обединение Хранителни технологии и туризъм, който мога да кажа че не се поддържа и актуализира, електронно портфолио на МО „Чужди езици“ в който липсват методическите разработки на двата толкова интереси открити урока – единия показваш че учениците от ЗПГ могат да реализират театър на английски език, а другия – показващ чудесното взаимодействие на езиковото обучение с английския език.
Двете учителски електронни портфолиа – на Лили Стойова и Дина Кирилова се поддържат, но все още няма техни последователи.
Тук е мястото да споделя имената на учителите, които са представили своето актуализрано портфолио в текстов файл. Това са всички колеги от МО „Икономика“, Мутафчиева, Юлия Кръстева, В.Подгорска, Москова, Дзимбова, Панделиева,Димова, Катя Петкова и Пазванска. Надявам се, че всички останали са направили актуализация и тази добра практика няма да отпадне.
През учебна 2013-2014 се направиха първи стъпки към изготвяне на портфолия на ученици. Много се надявах че методическото направление на класните ръководители ще продължи работата в тази посока, защото ученическо портфолио се изготвя с подкрепата на класния ръководител, като той контролира тази дейност през учебната година. Този метод е полезен за мотивиране на ученика, но и за отчитане на неговия напредък в 4те или 5те години на обучение в гимназията. Изготвянето му ще е особено полезно за изготвяне на педагогическата характеристика на всеки един ученик. Необходимо е да се продължи работата в тази насока, не само с формално включване в плана на МО на класните ръководители.
Като елемент от повишаване на квалификацията на учителите от гимназията не може да не посочим участието на учители в мобилност по проекти. В проект „Изследвай най-близката околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” по „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония” участваха 5 учители. Опитът получен в проекта бе представен в отрития урок, изнесен от Дияна Дикова, в състезанието „Земята-позната и непозната“ с ученически проект, в състезанието Герои в бъдещето и в олимпиадата по ГО.
В проект „ Вълшебни тухли за европейско гражданство“ в мобилност бяха следните- Испания – 4 учители, Гърция – 5 учители,. Италия – 2 учители и 2 ръководители. Видим резултат на посещението в Испания е направата на модел на ДНК и представянето му на състезанието „Земята-позната и непозната“. Тук трябва да посоча, че играта „Гражданите“, продукт, който е дело на нашата организация все още не може да намери приложение в часовете по английски, за съжаление.
Проектът "Образователна мобилност за европейски стандарти в кулинарията" даде възможност на 4 педагози от гимназията да подобрят своя опит в организиране и провеждане на практическо обучение в Германия.
Участието на учители в различни конкурси и конференции също допринася за повишаване квалификацията на учителите. През изминалата година с добра практика за обърнато обучение Д.Кирилова участва в проект „Главен модел за печелене на време в класната стая“. Практиката е публикувана в сайта на проекта http://gaintime.eu/flipped-researchs/. Добрата практика ще бъде представена на 21 август на конференция в София, на която се надявам да присъстват учители от нашето училище.
През изминалата учебна година, с цел повишаване квалификацията и подобряване на уменията на учителите да прилагат ИКТ в учебния час бе разработен проект за учителска мобилност по програма Еразъм+, за който не получихме финансиране.Една от причината за това е не достаъчно убедителна обосновка за големия брой участници, съобразено с техните потребности. Ако решим през следващата година да участваме в тази програма, трябва по-добре да идентифицираме нуждите на всеки участник, той да е с добри езикови компетентности и ИКТ и да не разчита на менторство от страна на други колеги. Тук трябва да спомена, че има възможност да се намери курс, в който руския език е основен и така да се компенсира ниското ниво на английски в голяма част от колегиума.
Какво не беше изпълнено от обсъждания в момента план.
1.Не беше проведена работна среща, на която МО да представят резултати от своята работа за прилагане на добрите практики и развиване на иновационна дейност. Смятам, че такива срещи са много полезни и не бива да ги пренебрегваме.
2. Не се използва ефективно методическия кабинет, в който периодично съвременна професионална литература. Не се ползват постъпилите в него методически материали, въпреки изградения регистър. Изключение прави използването на магическите карти в часовете по предприемачество.
3. Не бе изготвена процедура за връчване на приз „ Учител - иноватор на годината” и съответно такъв приз не беше връчен.
4. Предприетата процедура за включване на училището като асоцииран член в европейската мрежа KeyCoNet / http://keyconet.eun.org/ не бе доведена до край.
В плана за квалификационна и методическа дейност бяхме записали че ще разработим на методика за кариерно консултиране на ученици от общината, които желаят да получат професионално образование в нашата гимназия. Причината, че това не е направено може би е това, че опитваме различни методи за привличане на ученици и все още не сме установили, кой метод дава най-добър резултат.
За сметка на това, Центъра за кариерно развитие извърши етапно консултиране на ученици от нашето училище за продължаващо професионално образование.
И като заключение, за да бъдем устойчив, приобщаващ учениците педагогически колектив, с професионални умения и желание за промяна, там където е необходимо, ние трябва да продължим да се усъвършенстваме и да търсим нови начини за мотивация и актвно учене. Трябва да следваме традициите, да разработваме нововъведения и иновации и да управляваме по-добре знанието – своето и на нашите ученици...Но затова трябва да сме по-подготвени, по гъвкави и адаптивни.А това ще стане като продължим да се променяме спрямо личноста на ученика, като работим за своето кариерно и личностно развитие.