DK

DK
Учителско портфолио

Translate

петък, 4 юли 2014 г.

Отчет за методическата и квалификационна дейност в Земеделска професионална гимназия за учебна 2013-2014година


Гимназията ни работи съгласно приетия на ПС с протокол №.17 от 13.09.2013г и утвърден от директора План за методическата и кавлификационна дейност.
В резултат на това бяха изнесени уроци от следните учители : Марияна Панделиева -Урок по БЕЛ на тема „Новина и коментар“, по време на който учениците използваха собствени мобилни устройства за търсене на новина и работеха в екипи
Марияна Анталавичева – Урок по предприемачество, в който бяха използвани карти за развиване на асоциативното и творческо мислене MYTHOS. Урокът показа как в екип от ученици се ражда бизнес идея и каква е ползата от нейното доразвиване. В случая идеята, представена от Димитър Мицев и Ангел Иванов бе развита и представена на националната олимпиада по гражданско образование. Участието на Даниела Коюмджиева в разработката на урока е едно доказателство за добро сътрудничество и взаимодействие между колеги.
Румяна Терзиева – Урок по Английски език изграждащ езикови умения свързани с опазване на околната среда и изграждане на екологично мислене и поведение Валентина Мутафичева – Урок по Физика на тема радиоактивност
Станка Георгиева – урок по руски език
Елена Кацарска и Божидар Цулев – уроци по производствена практика
Методическите разработки на 4 от уроците са архивирани и могат да се ползват от всеки. Две от тях са публикувани на сайта на главния учител. Надявам се, че през новата учебна години споделянето, архивирането и най-вече използването на съхранения опит ще стане по-ефективно с използване на изградения през тази учебна година методически кабинет.
Като слабост може да се посочи слабата посещаемост на уроците. Има учители, които бяха свободни, но въпреки това, не посетиха открит урок. За да бъде по-ефективна работата на методическите обединиения може би трябва да направим някои организационни промени като провеждането на откритите уроци да става само в два или три месеца от учебната година – например ноември, февруари и март. Практиката показва, че планираните уроци извън този период, особено през април и май, биват трудно реализирани. Освен това принципът „по един урок от МО“ не поставя на равни позиции общообразователните и професионалните обединения. Броят на откритите уроци е 4:3 за тази година и 6:4 за учебната 2012-2013 и 10:7 за учебната 2011_2012 в полза на общообразователните. Това че броят на МО по общообразователните учебни дисциплини е по-голям от професионалните също е една от причините за по-големия брой на изнесените открити уроци по общообразователните. Предалагам от следващата година уроците да се провеждат тематично, например голяма част от учителите от МО чужди езици и Хранителни технологии и туризъм изнасят уроци през тази година, следващата година това да бъде извършено от учителите от друго общообразователно и професионално МО. Така по-задълбочено ще се демонстрират междупредметните връзки на общообразователните с професионалните учебни дисциплини. Възможно е и да се направи преструктуриране на МО по общообразователните като техния брой се редуцира до 3 и така ще се постигне равнопоставеност.
Следвайки плана за квалфикационата и методическа работа през годината бе проведен вътрешно квалификационен практикум на тема „Как да разпознаем и разрешим конфликтната ситуация в колектива” на няколко етапа като най-напред се разгледа проблема от теоритична гледна точка, проведе се ролева игра по темата, проведени бяха дискусии в МО, като само 3 от тях – чужди езици, хранителни технологии и туризъм и ФВС представиха конкретни предложения за решаване на конфликтите в колектива. На тази основа бе изработен Етичен кодек който бе приет на общото събрание на колектива през м. април. Избрана бе и комисия по етика. Необходимо е обаче да се изготви процедура разрешаване на въртешноучилищен конфликт.
През месец март за втори път в гимназията бе поведен на вътрешноквалификационен семинар за представяне на добра практика или иновация. На него бе представен опитът на колеги от СОУ „Летец Хр. Топакчиев“ в Божурище известен под името „Обърната класна стая“. Коментиран бе нашият опит в прилагането на тази методика в часовете по информатика и ЗИП- география. Въпреки, че този семинар не доведе до идентифициране на нововъведения в урочната работа, той бе полезен с диалога между нас. Ние започваме да работим в сътрудничество.
За да следи своя напредък и да може да се самооценява, всеки учител в гимназията ни има портфолио, което актуализира веднъж годишно. Все още има какво да се желае отностно сроковете за тази актуализация. Едни го правят в началото на учебната година, други след многократни напомняния по средата на учебната година и т.н. . Все още има формалност относно изготвянето и актуализацията на учителското портфолио, но се надяваме че и тези проблеми ще бъдат преодоляни през новата учебна година.
Похвално е, че две МО – „чужди езици“ и „хранителни технологии и туризъм“ имат електронно портфолио във вид на сайт. Принос за това имат учителите Лилия Стойкова и Дияна Дикова. Но не е достатъчно само да се направи сайт. Той трябва и да се поддържа, да се актуализира. За това при актуализирането на сайта на МО трябва да участват всички учители или ако не всеки има необходимите компетентности да го прави, материалите да се подготвят заедно и да се предоставят на учителя, поел отговорност да администрира сайта. Приканвам и другите МО да последват техния пример.
През изминалата учебна година се направиха първи стъпки към изготвяне на електронни портфолия на ученици. Част от учениците от 8а,б и в , 10а и б, единици от 10г и 11г класове вече имат такива. Изготвянето на ученическо портфолио трябва да се прави с подкрепата на класния ръководител, той да контролира тази дейност през учебната година. Този метод ще бъде от полза не само за мотивиране на ученика, но и за отчитане на неговия напредък в 4те или 5те години на обучение в гимназията. Ученическото портфолио ще подпомогне работата на класния ръководител при изготвяне на педагогическата характеристика на всеки един. Необходимо е да се продължи работата в тази насока, не само с формално включване в плана на МО на класните ръководители.
Важен момент за по-добра методическа работа и от там по-добри резултати в учебния процес е квалификацията на учителите.
По проект Квалификация на педагогическите специалисти 16 педагога от гимназията бяха включени в краткосрочни обучения както следва : 8 за превeнция с насилието и агресията, 3 за оценяване на знания и умения, 2 за работа с деца със СОП, един за работа с етнически малцинства, 1 главен учител и 1 помощник директор по УД. На семинара за споделяне на добри практики г-жа Катя Петкова сподели с колектива свои впечатления от курса, свързани с взаимодействия между учители и родителите. Добре би било ако други последват нейния пример и представят част от обучението, което ги е впечатлило и смятат, че ще бъде полезно и за другите. За съжаление не успяхме да включим представител от гимназията в курса за изявени учители. Изявилите желание да бъдат включени не бяха одобрени, а тези който имат призови места на конкурси не проявиха интерес или не можеха да участват, тъй като са били участници в друго обучение по този проект. Въпреки това, ние разполагаме с материалите, който са основа на обучението с изявените учители и преглеждайки ги установих че акцентът на този курс е умелото прилагане на ИКТ в учебния процес. И тук е мястото да кажа, че последните няколко години в колектива бяха представени различни инструменти и методи за прилагането им. Но каква е ползата от тях и до колко те се използват не е известно.
В края на учебната година, тъй като гимназията ни участва в НП „ИКТ в образованието“ се наложи учителите по информатика и ИТ да изготвят план за действие в тази област. Той бе преведен на английски език от Мария Петкова и така увеличихме шансовете си за успех. За изготвяне на плана използвахме онлайн анкета и писменното предложение от МО „Икономика“ . Анкетата бе попълнена от 25 учители. Голяма част от тях са заявили интерес за използуване на ИКТ като смятат че се нуждаят от допълнително обучение и най-вече подкрепа. Надявам се, че това ще се случи и щом получим желаното оборудване, условията за използване на технологиите ще се подобрят, а подкрепата от стана на ръководството винаги е била налице. Но за да подобрим уменията си за тяхното използване трябва малко повече активност от наша страна. Използвайки Интернет, всеки от нас има възможност да се докосне до различни безплатни инструменти, да ги пробва и да прецени имат ли те място в неговата учебна практика. Само така, с интересни и нетривиални методи на преподаване ще върнем мотивацията на учениците и ще изпитаме лично удоволствие от преподаването.
Като елемент от повишаване на квалификацията на учителите от гимназията не може да не посочим участието на Даниела Коюмджиева и Марияна Анталавичева в учебна визита в Италия по кариерното консултиране. Участието на учители 26 в мобилности по програма Учене през целия живот и ACES също не е без значение. Участието на 5 учители в семинар на тема „Въведение в нейонизиращата радиация, киселинност на валежите, съхраняване на отпадъците и техния вреден ефект за почвата,въздуха и общественото здраве” по проект проект „Изследвай най-близката околна среда и открий нейните най-опасни и вредни ефекти” по „Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония” им даде възможност те да бъдат обучители на ученици в работилница за изследвания на терени и дейности за опазването на околната среда. За по-добри презентационни умения и комуникация ще донесе участието на 12 учители в квалификационен курс по същата тема.Не е без значение и краткосрочното обучение на 3 педагога като кариерни консултанти и участието на 2 в квалификационен семинар за  "Създаване на интерактивно електронно помагало с комикси за обучение по предприемачество в професионалното образование и обучение".
Провеждането на международна среща на 70 участници по проект Вълшебни тухли за европейско гражданство в нашата страна и организирането на дейности на местно ниво- разработване на играта „Гражданите“, прилагането им в часовете по английски и по-време на срещата, разработване на методика за реализиране на работни ателиета също е елемент от повишаване капацитета и уменията на участниците в проекта . А провеждане на третото състезание „Земята- позната и непозната“, в което имаше участници от 10 страни подобри квалификацията на учителите в организационен аспект и се превърна във сериозен форум за представяне на екологични знания, идеи и решения за по-чиста околна среда. Изработените и представени на състезанието образователни постери на английски език / повече от 20/ превърнаха един от коридорите на училището ни в рекламна витрина на екологичното мислене на учениците от ЕС.
По проект „Нова възможност за моето бъдеще“ бяха обучени двама педагози за провеждане на валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности по професии, изучавани в нашата професионална гимназия.
Директорът на гимназията, Емил Терзийски участва след конкурс в едноседмичен семинар по програма "Академия за училищни лидери" финансирана от Фондация "Америка за България".
48 учители участваха в изнесено квалификационно обучение във Велинград на тема „Уелнес билдинг (превенция на проф. стрес, релакс, мотивация, екипност)” и получиха сертификат за това.
Участието в различни конкурси и конференции също допринася за повишаване квалификацията на учителите. През изминалата година наша разработка на тема „Вътрешната квалификация - модел за образователна промяна в ЗПГ“ получи първо място на националния конкурс „Училището – желана територия на ученика“. Разработката е публикувана от МОН в сборник.
Не така стоят нещата с получаването на ПКС. След бума през последните две години, когато доста учители получиха V квалификационна степен, възползвайки се от. чл. 18 от Наредба № 5 на МОН за изяви на ученици на национално и международно равнище тази година е пълно затишие. Добре би било ако инициативата в тази посока се засили и повече колеги подготвят своята кандидатура за да получаване по-висока степен на квалификация този месец и да я получат в началото на следващата учебна година без да разчитат на чл.18.
За професионалното майсторство и умението ни да мотивираме и подготвяме ученици за участие в олимпиади и състезания говорят конкретно постигнатите резултати. В общинския кръг участваха 225 (252миналата) ученика което е 35,94% от общия брой на учениците, завършили успешно настоящата учебна година. От тях 64 (60 за миналата)бяха класирани за областен кръг, което представлява 28,4% (27% - миналата учебна година) успеваемост спрямо броя на участвалите в общински кръг. За национален кръг бяха предложени 6 ученика – 2 по философия и 2 по гражданско образование, един по БЕЛ и един по химия. Бяха допуснати до явяване от националната комисия 1 ученик по БЕЛ и 2та проекта по гражданско образование. Това е трета поредна година, в която участваме в националното класиране по ГО. Трябва да сме доволни от първото ни участие по БЕЛ. Нека отбележим със задоволство добрата работа на г-н Пенев и г-жа Караджова и да им пожелаем по-добри резултати.
Добро бе представянето на учениците ни на олимпиадата по английски език / наш ученик е на второ място в облaстта сред 10те класове както и по биология и ЗО, география и икономика, математика. Налице е тенденция да се увеличава броя на участвалите, както и самото представяне, което може да ни радва, но е необходимо да се работи повече в тази насока, защото резултатът от олимпиади е показател за добро качество на обучение по общообразователните учебни дицcиплини. Не е без значение и доброто представяне на нашите ученици на национални състезания и конкурси. Може със задоволство да посочим получените три втори и две трети места на панорамата на професионалните училища- второ място на отбора по "Озеленяване и цветарство" и второ място за майсторско управление и работа в модул "Механизация" , трето място в отбора за най-добра бизнес идея и трето място в модул "Животновъдство".
Много добре се представиха нашите учебно-тренировъчните фирми на Панорамата на професиите в Пловдив. В категорията за "Отговорен бизнес" и двете фирми - "Спорт Сектор" и "Флаш студио" бяха класирани сред финалните 12 претенденти. Нашата фирма "Спорт сектор" спечели ВТОРО място в окончателното класиране в категорията за 2014 година. Това е отлично постижение в това престижно състезание, в което участваха 130 УТФ фирми, 16 от тях чуждестранни.
На регионалното състезание за "Най-добър млад хлебар-сладкар" за Южна България нашият представител спечели 3 място и класира училището за участие в националното състезание. Участниците ни в националното състезание „Бог е любов“ се представиха отлично, наша ученичка спечели първо място за написване на стихотворение. В националното състезание „За хлябът наш…“ бе получено почетно четвърто място. Не може да не отбележим постигнатото по време на Иновационните лагери, участието във състезанието Виртуален турист, спечелените места в състезанието „Земята – позната и непозната“ . Важен за нас е успехът на екипа на нашето училище който спечели първото място в регионалното състезание Евроскола 2014 за югозападна България и в резултат на това 24 ученика ще участват в работата на европейския парламент в Страсбург през ноември. Не може да не отбележим със задоволство представянето на отбора ни по футбол, който се класира за участие в зоналините игри.
Правейки анализ на работите, които се координират и контролират от главния учител и отчитайки годишния план за работа, утвърден от директора може да се каже, че голяма част от заплануваното бе реализирано. Освен координацията на действащия проект Вълшебни тухли за европейско гражданство“ успях да съдействам за включване на гимназията в новата програма Еразъм+ като регистрирах гимназията в европейския портал, подпомогнах намирането на партньори по програма Еразъм+, КА2 и донякъде връзката с германския партньор за КА1.
Поради обективни причини не успях да подам кандидатурата си за участие в глобалната програма „Учител-експерт“ на Майкрософт, чийто срок бе 30.09.2013г. както и да реализирам дейност „Е-умения в облака“ по проект Успех, но все пак успях да активирам определени ученици за разработка на собствено портфолио, както вече споменах.
Не работих активно в комисията по кариерно информиране, ориентиране и консултиране, където бях поела задължение да разработя и поддържам сайт за нейната дейност. Но като свое оправдание за това мога да посоча, че участвах екипа, разработил проект за изграждане на кариерен център, който бе спечелен и в резултат на него, такъв сайт ще бъде направен през следващата година. Не успях да създам условия за провеждане на среща с училище от съседна страна, но се надявам това да се случи през следващата година.
И като заключение, за да бъдем устойчив, приобщаващ учениците педагогически колектив , с професионални умения и желание за промяна, там където е необходимо, ние трябва да продължим да се усъвършенстваме и да търсим нови начини за мотивация и активно учене. Трябва да следваме традициите, да разработваме нововъведения и иновации и да управляваме по-добре знанието – своето и на нашите ученици...Но затова трябва да сме по-подготвени, по гъвкави и адаптивни.
На всички пожелавам спокойни ваканционни дни и не забравяйте – ученето трябва да продължи.
learing must go on