DK

DK
Учителско портфолио

Translate

понеделник, 21 октомври 2013 г.

Игра - викторина

Изиграйте тази игра, с която ще проверите знанията си по модул "Компютърни системи"

zondle - games to support learning

петък, 11 октомври 2013 г.

Първо място в национален конкурс "Училището желана територия на ученика"

На 10.10.2013г сайтът на МОН ни изненада с добра новина!!!
Имаме ПЪРВО място в Национален конкурс „Училището-желана територия на ученика” направление: Управление на промяната и иновационните процеси.
За класирането можете да научите от тук
В конкурса участвахме с доклад на тема "Вътрешната квалификация - модел за образователна промяна в ЗПГ" и представяме двугодишна практика, свързана с организирането и провеждането на ефективна вътрешна квалификация.
Основната цел на проведената вътрешна квалификация е да развие кадровия потенциал на педагозите, за да постигнем по-висока професионалната компетентност по отношение на методическата подготовка и да повишим мотивацията на всеки един да се усъвършенства.
Самата практика е елемент от училищния мениджър и описва създадените условия за системна и непрекъсната поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, така че те успешно да интегрират новите технологии за преподаване в своята преподавателска практика.
Тя съчетава използването на нови технически средства и технологии с умело финансиране и поощрява учителите да развиват и прилагат ефективни образователни практики в своята преподавателска дейност . Всичко това води до повишаване качеството на обучението, до повишаване постиженията на учениците.